kretslopet-bladlogo-387-90

Anbefalte Brevik som ventet

GruvegangerMiljødirektoratet anbefaler disse gruvegangene under Brevik som nytt deponi for uorganisk farlig avfall.Miljødirektoratets anbefaling om etablering av nytt deponi for uorganisk farlig avfall forelå 2. mai. Ikke helt overraskende er direktoratets anbefaling et nytt deponi i Dalen gruver i Brevik, men også et dagbrudd ved Rekefjord sør i Rogaland blir vurdert som egnet.

Det framgår av Miljødirektoratets utredning at de to vurderte alternativene som innebærer utsprenging av nye fjellhaller (Lervika i Kvinesdal og Raudsand i Nesset) ikke anbefales "fordi vi vurderer usikkerheten ved dem som betydelig større enn ved de andre lokalitetene".

Alternativet Rekefjord i Sokndal kommune har derimot sine fordeler: "Det er flere mennesker som berøres av potensielle ulemper i Dalen enn i Rekefjord, selv om vi ikke vurderer nærmiljøulempene som store for noen av lokalitetene. Resipienten som Rekefjord eventuelt vil ha utslipp til er mindre forurenset og har bedre vannutskifting enn resipienten utenfor Brevik", heter det.
Ellen HambroEllen Hambro begrunner anbefalingen med at gruvegangene i Brevik har dobbelt så stor kapasitet som dagbruddet i Sokndal.

Men anbefalingen til Klima- og miljødepartementet en er likevel Brevik og på Miljødirektoratets nettside oppsummerer Ellen Hambro begrunnelsen slik:
Konklusjonen vår er at Dalen i Brevik utpeker seg særlig fordi gruvene har et betydelig større volum og dermed lengre levetid og ligger nærmere der avfallet oppstår. Det aktuelle driftsselskapet i Brevik har i tillegg dokumentert nødvendig kompetanse, kommet langt i sitt arbeid og vist at de vil foreta de nødvendige investeringene. Det gir større trygghet for at et deponi blir etablert i tide.

 

Les mer i Kretsløpets papirutgave nr 3 2016