kretslopet-bladlogo-387-90

Fortsatt uavklart om nytt deponi for farlig avfall

RekefjordSokndal kommune ønsker ikke at det skal etableres deponi for uorganisk farlig avfall her ved Rekefjord Stone. Foto: Einar Sira AS.De to lokalitetene som Miljødirektoratet i sin utredning vurderte som mest aktuelle for et nytt deponi for uorganisk farlig avfall er Dalen kalksteingruver i Porsgrunn og dagbruddet til Rekefjord Stone i Sokndal. Men verken Porsgrunn eller Sokndal kommune vil ha en slik etablering og nå vil Klima- og miljøministeren ha mer informasjon fra de øvrige kommunene.

Miljødirektoratets utredning forelå i mai, og i begynnelsen av juli skrev Klima- og miljøminister Vidar Helgesen brev til ordførerne i de fire aktuelle kommunene og ba om ytterligere opplysninger, med svarfrist 10. august. Svarene viser at verken Porsgrunn eller Sokndal vil ha en slik etablering. Situasjonen er dermed den at på begge de stedene der det allerede finnes et deponivolum er vertskommunen negativ. For de to andre alternativene Miljødirektoratet utredet, nemlig Nesset i Møre og Romsdal og Kvinesdal i Vest-Agder er kommunene mer positive. Men på begge disse stedene må det sprenges ut nye fjellhaller og Miljødirektoratet vurderte usikkerheten ved disse alternativene som såpass stor at det var vanskelig å anbefale dem.
Vidar HelgesenKlima- og miljøminister Vidar Helgesen sier alle de fire alternativene for plassering av nytt deponi fortsatt er aktuelle. Foto: Bjørn Stuedal.Men ifølge Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er saken slett ikke avgjort. – Alle fire alternativene ligger fortsatt på bordet hos oss, sier han til NRK Telemark. Helgesen sier videre at departementet har bedt de to kommunene Kvinesdal og Nesset om å redegjøre nærmere for sine planer dersom valget skulle falle på en av dem. Helgesen sier han ønsker en avgjørelse om lokaliseringen så raskt som mulig, men at departementet vil ta seg den tiden som er nødvendig for utredningen av en så viktig sak.