kretslopet-bladlogo-387-90

Vil lage veisalt av flyveaske


Morten Breinholt Jensen, NOAHTeknologisjef Morten Breinholt Jensen i NOAH redegjorde for flere prosjekter for materialgjenvinning av uorganisk farlig avfall.NOAH har ambisjoner om å materialgjenvinne 25% av det farlige avfallet de mottar innen 2020. Blant prosjektene de arbeider med er gjenvinning av flyveaske fra avfallsforbrenningsanleggene til veisalt.

NOAH mottar rundt 300 000 tonn flyveaske årlig fra forbrenningsanlegg i Norden. Denne asken består rundt 30% av saltene CaCl2, KCl og NaCl. – Samtidig brukes det rundt 500 000 tonn veisalt i Skandinavia hvert år, vi ser nå på om det går an å gjenvinne flyveaske til dette formålet, fortalte selskapets teknologisjef Morten Breinholt Jensen på Farlig avfallskonferansen midt i september.

Rent salt
Det store spørsmålet er naturligvis om det er mulig å fjerne de farlige stoffene, f.eks. tungmetallene, som gjør flyveaske til farlig avfall. En betydelig del av saltet som spres på veiene havner jo i naturen. –Testforsøkene, som riktig nok er gjort i beskjeden skala, tyder på at saltene utvunnet fra flyveasken er svært rene og møter spesifikasjonene for veisalt. Men det må søkes om End-of-waste status før vi kan gå videre med dette, sa Breinholt Jensen.
SaltForsøk i liten skala viser at det er mulig å få ut svært rent salt av flyveasken. Mye sink
Han fortalte videre at flyveasken inneholder flere ressurser enn salt: – Asken inneholder ca 1,5% sink, det gir et gjenvinningspotensiale for oss på 4000 tonn årlig. Teknologien for å få ut dette finnes, foreløpig er det for dyrt, men vi jobber videre med dette i samarbeid med Universitet i Oslo. Vi tester også ut ny teknologi i pilotskala i samarbeid med et norsk selskap, sa Breinholt Jensen. Sink hadde i august en verdi på 19 000 kroner pr tonn på råvarebørsen i London, så det er snakk om betydelige verdier i det farlige avfallet fra avfallsforbrenningsanleggene.

Binder CO₂
Men flyveasken har også den interessante egenskap at den kan binde CO₂. – Flyveasken brukes jo i dag til å nøytralisere den fortynnede svovelsyra vi mottar fra Kronos Titan. CO₂ er også en syre og et tonn flyveaske kan ta opp rundt 75 kg CO₂. Vi har i fjor og i år gjennomført forsøk ved Norcems testreaktor i Brevik, den har en kapasitet på 10 000 tonn flyveaske pr år. Vi arbeider nå med patentering av denne reaktoren og planen er å oppskalere til et anlegg som kan håndtere 50 000 tonn flyveaske i løpet av neste år. Det tilsvarer omtrent produksjonen av flyveaske i Norge, sa Morten Breinholt Jensen.

Les mer om NOAHs arbeid med å materialgjenvinne farlig avfall i Kretsløpets neste papirutgave.