kretslopet-bladlogo-387-90

Agder lagmannsrett avviste anken i Revac-saken

RevacbrannenDet måtte tilkalles spesialenheter fra Torp flyplass og raffineriet på Slagentangen for å få bukt med den voldsomme brannen i det lagrede EE-avfallet. Etter tre år foreligger det nå en rettskraftig dom mot de tre Revac-eierne. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen.Tingrettens dom på 90 dagers ubetinget fengsel for daglig leder og 60 dager for de to medtiltalte samt 2,8 millioner i bot blir stående, etter at Agder lagmannsrett i slutten av juni nektet å behandle anken i Revac-saken.

I en såkalt beslutning og kjennelse på 11 sider gjennomgår Agder lagmannsrett dommen som ble avsagt av Vestfold Tingrett i mars. Her framgår det at lagmannsretten finner dommen vel begrunnet og konkluderer slik: Lagmannsretten finner det klart at ankene fra de tiltalte ikke vil føre frem og at de bør nektes fremmet etter straffeprosesslovens paragraf 321.
Grunnlaget for anken var at de tiltalte mente lagringen av 1250 tonn EE-avfall ikke innebar noe brudd på bedriftens tillatelse etter Forurensningsloven, siden denne er basert på årlig mottak og behandling og lagring av inntil 65 000 tonn EE-avfall og 20 000 tonn kabel, som det står. Dette avviser lagmannsretten og siterer fra tillatelsens punkt 9.2, der det står at "mottatt avfall skal fortløpende behandles og transporteres vekk til godkjente mottak".
Agder lagmannsrett deler tingrettens vurdering av at lagring av EE-avfall i 6 måneder med til sammen 1250 tonn innebar et brudd på dette vilkåret.
Det var om morgenen 21. juli 2014 at det oppsto brann i dette avfallet, som ble lagret i påvente av at et nytt behandlingsanlegg skulle stå klart. Den voldsomme brannen ble først slukket ved hjelp av spesialenheter med skumkanoner fra Slagentangen og Torp flyplass. Men da den blusset opp igjen ut på kvelden ble slukningsarbeidet gjenopptatt, denne gangen med vann. Dette vannet bragte med seg brannskum og miljøgifter fra EE-avfallet ut i Aulie-vassdraget, noe som førte til omfattende fiskedød og at Fylkesmannen i Vestfold anmeldte saken.