kretslopet-bladlogo-387-90

Deponi for farlig avfall i Brevik skal konsekvensutredes

GruvegangerDet blir nå satt i gang konsekvensutredning av bruk av disse gruvegangene til deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall.Midt i fellesferien kom beskjeden fra Klima- og miljødepartementet om at planprogrammet for et mulig deponi for farlig avfall i Dalen gruve i Brevik er fastsatt. Planprogrammet skal ligge til grunn for konsekvensutredningen og denne skal være ferdig allerede i løpet av august.


Forslaget til planprogram som var ute til høring fra 13. desember 2017 til 31. januar 2018, er etter gjennomgang av de over 200 høringsinnspillene blitt bearbeidet og oppdatert av forslagsstiller NOAH. 13. juni var det reviderte planprogrammet klart, og nøyaktig en måned senere ble det fastsatt av Klima- og miljødepartementet.


Konsekvensutredningen skal klarlegge om Dalen gruve er egnet til deponi for behandlet uorganisk farlig avfall, hvilke konsekvenser tiltaket vil kunne få for miljø og samfunn og hvilke avbøtende tiltak som kan gjøres for å begrense eventuelle negative virkninger for omgivelsene. Planprogrammet redegjør for hvilke utredninger som skal gjennomføres som del av konsekvensutredningen, og i den reviderte versjonen av planprogrammet er det som følge av høringsuttalelsene tatt inn flere nye utredningstemaer. Det gjelder barn og unges oppvekstvilkår og interesser på land, friluftsliv og rekreasjon på land, og kulturminner i sjø.


Responsen på høringen av planprogrammet var massiv og de aller fleste av høringssvarene var negative eller kritiske til planen om et slikt deponi i Dalen gruve. Konsulentselskapet Multiconsult har utarbeidet det reviderte planprogrammet for NOAH og de har også utarbeidet et sammendrag av høringsuttalelsene med kommentarer. Klima- og miljødepartementet kommenterer også enkelte av gjengangertemaene fra høringsbunken i sitt fastsettelsesbrev. Om spørsmålet vedrørende statens rolle skriver de at departementet vil påpeke at uavhengig av om det er en offentlig eller privat aktør som skal gjennomføre et tiltak, er det ved viktige nasjonale hensyn gitt bestemmelser som åpner for at staten helt eller delvis kan overta kommunens oppgaver i saker etter plan- og bygningsloven. Det er også slik at næringslivet selv har ansvar for å etablere nødvendig infrastruktur for å håndtere eget avfall, også farlig avfall. Det er derfor ikke en statlig oppgave å etablere og drive deponi for farlig avfall.


Departementet kommenterer også spørsmålene om det rettslige grunnlaget for den igangsatte prosessen og statens involvering: Å få etablert et nytt deponi for farlig avfall er vurdert som et viktig nasjonalt hensyn og staten har derfor grunnlag for å overta rollen som ansvarlig myndighet for å fastsette planprogrammet. I denne saken skal Klima- og miljødepartementet fastsette planprogrammet som grunnlag for en konsekvensutredning av tiltaket, men departementet er ikke planmyndighet i saken. Plan- og bygningsloven åpner også for at planprogram for et tiltak kan fastsettes som grunnlag for senere oppstart av planarbeidet. Det er hittil ikke varslet planoppstart eller igangsatt planarbeid i henhold til kravene i plan- og bygningsloven.


Hvorvidt høringsinstansene er fornøyd med formuleringer som ”det er slik at” uten noen henvisning til selve bestemmelsen eller paragrafen skal være usagt. Men at ordføreren i Porsgrunn, Robin Kåss, og Svein Tore Uldal i aksjonsgruppa ”Naboer mot deponi” er oppgitt over beslutningen og framgangsmåten, kommer tydelig fram i intervjuer i NRK og lokale aviser. Porsgrunns Dagblad ønsket innsyn i den reviderte planen kort tid etter at NOAH hadde sendt den inn til departementet, men ble da nektet innsyn. Først etter at planprogrammet ble fastsatt ble det offentliggjort.
– At departementet velger å komme med dette på fredag den 13. midt i juli, tyder på at de ikke ønsker en konstruktiv debatt. Det de ønsker er å legge lokk på saken gjennom hemmelighold og ulike taktiske krumspring, sa Kåss da til NRK. Og Ulvik mente i følge Porsgrunns Dagblad at det var helt bevisst av Klima- og miljødepartementet å overrumple lokalbefolkningen i Brevik og Grenland på en slik måte, midt på sommeren.

Venstres valgannonseVirkeligheten kan fortone seg helt forskjellig for en politiker i valgkamp og for en i posisjon - selv når det er samme person.

Bedre blir det ikke av at Klima- og miljøministeren heter Ola Elvestuen, og representerer Venstre, et parti som gikk til valg på at det ikke skulle bli deponi i Brevik.


– Akkurat nå har de overkjørt lokaldemokratiet. Jeg vil si at de opptrer med manglende respekt, sier ordføreren til avisa Varden. Det som nå har skjedd sier han er et løftebrudd og en overkjøring som skaper usikkerhet. – Først garanteres åpenhet, så holdes da planene hemmelige og publiseres nå - sent en fredag i fellesferien. Det har vel aldri skjedd tidligere, at man øverkjører kommunen på denne måten, skriver Varden.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier til Varden at departementet har tydelig kommunisert med kommunen. – Dette er en helt vanlig planprosess. Nå har NOAH fått muligheten til å utføre en konsekvensutredning. Det vil si at dette fortsatt handler om kunnskapsinnhenting, sier han - i følge Varden.


Les fastsettelsesbrevet fra Klima- og miljødepartementet her.
Les planprogrammet her.
Les sammendraget av høringsuttalelser her.