kretslopet-bladlogo-387-90

Fortsatt massiv motstand mot deponi i Brevik

Klima- og miljødepartementet sendte før jul et planprogram for etablering av nytt deponi for uorganisk farlig avfall på høring. Som tidligere omtalt innebærer dette fortsatt behandling av avfall på Langøya, men deponering i Dalen gruve i Brevik. På et folkemøte i Brevik 10. januar ble det tydelig at også dette nye forslaget møter massiv motstand lokalt.

Les mer …

Støre sier nei til deponi i Brevik

Hvis Arbeiderpartiet vinner valget, blir det ikke snakk om å legge et nasjonalt deponi for farlig avfall til Brevik – eller andre steder – mot befolkningens vilje, sa Jonas Gahr Støre til NRK Telemark onsdag.

Les mer …

Revac-dommen ankes

Vestfold Tingrett avsa en streng dom mot Revac og de tre tiltalte etter brannen i det lagrede EE-avfallet sommeren 2014. Retten konkluderte med 90 dagers ubetinget fengsel for Anders Aas og 60 dager for de to medeierne, de tre utgjorde også ledelsen i bedriften. Advokat Morten Hugo Berger sier til Kretsløpet at alle tre har anket dommen.

Les mer …

Hvilket omdømme vil dere ha?

Farlig avfallskonferansen ble i år avsluttet med presentasjon av den såkalte omdømmekampanjen. Første steg er at Tor Norbye fra Interforum kartlegger hvilket omdømme bransjen egentlig ønsker seg.

Les mer …

Fortsatt mange avvik

Miljødirektoratet gjennomførte i fjor 33 tilsyn hos behandlere av farlig avfall. Og fant fortsatt avvik hos flertallet av disse, men ifølge sjefsingeniør Henrik Göthesen i direktoratets industriutslippsseksjon er andelen alvorlige brudd lavere enn tidligere.

Les mer …

– Vi skal ikke gjenvinne alt!

– En hver vekkelse som går over landet skal gi grobunn for en grunnleggende skepsis. Vekkelsen om en sirkulær økonomi har det i seg at den har en naiv forestilling om materialenes fleksibilitet.

Les mer …

Agder lagmannsrett avviste anken i Revac-saken

Tingrettens dom på 90 dagers ubetinget fengsel for daglig leder og 60 dager for de to medtiltalte samt 2,8 millioner i bot blir stående, etter at Agder lagmannsrett i slutten av juni nektet å behandle anken i Revac-saken.

Les mer …

Vil lage veisalt av flyveaske

NOAH har ambisjoner om å materialgjenvinne 25% av det farlige avfallet de mottar innen 2020. Blant prosjektene de arbeider med er gjenvinning av flyveaske fra avfallsforbrenningsanleggene til veisalt.

Les mer …

Fortsatt uavklart om nytt deponi for farlig avfall

De to lokalitetene som Miljødirektoratet i sin utredning vurderte som mest aktuelle for et nytt deponi for uorganisk farlig avfall er Dalen kalksteingruver i Porsgrunn og dagbruddet til Rekefjord Stone i Sokndal. Men verken Porsgrunn eller Sokndal kommune vil ha en slik etablering og nå vil Klima- og miljøministeren ha mer informasjon fra de øvrige kommunene.

Les mer …

Tre tiltalt etter Revac-brannen

Økokrim har tiltalt daglig leder i Revac AS og to av styremedlemmene etter brannen ved anlegget på Linnestad i Re kommune sommeren 2014. Vann fra slukkingen av brannen rant ut i Aulivassdraget og resulterte i omfattende fiskedød.

Les mer …