kretslopet-bladlogo-387-90

Støre sier nei til deponi i Brevik

Hvis Arbeiderpartiet vinner valget, blir det ikke snakk om å legge et nasjonalt deponi for farlig avfall til Brevik – eller andre steder – mot befolkningens vilje, sa Jonas Gahr Støre til NRK Telemark onsdag.

Les mer …

Revac-dommen ankes

Vestfold Tingrett avsa en streng dom mot Revac og de tre tiltalte etter brannen i det lagrede EE-avfallet sommeren 2014. Retten konkluderte med 90 dagers ubetinget fengsel for Anders Aas og 60 dager for de to medeierne, de tre utgjorde også ledelsen i bedriften. Advokat Morten Hugo Berger sier til Kretsløpet at alle tre har anket dommen.

Les mer …

Hvilket omdømme vil dere ha?

Farlig avfallskonferansen ble i år avsluttet med presentasjon av den såkalte omdømmekampanjen. Første steg er at Tor Norbye fra Interforum kartlegger hvilket omdømme bransjen egentlig ønsker seg.

Les mer …

Fortsatt mange avvik

Miljødirektoratet gjennomførte i fjor 33 tilsyn hos behandlere av farlig avfall. Og fant fortsatt avvik hos flertallet av disse, men ifølge sjefsingeniør Henrik Göthesen i direktoratets industriutslippsseksjon er andelen alvorlige brudd lavere enn tidligere.

Les mer …

Alt glass fra PCB-ruter nå blir til ny isolasjon

Ruteretur, som sørger for landsomfattende innsamling av isolerglassruter med miljøgiften PCB, har nå inngått nye avtaler om innsamling og behandling. De nye avtalene sikrer at alt glass fra PCB-ruter blir til ny isolasjon hos Glava, det er altså slutt på at PCB-ruter sendes til Finland for behandling.

Les mer …

Agder lagmannsrett avviste anken i Revac-saken

Tingrettens dom på 90 dagers ubetinget fengsel for daglig leder og 60 dager for de to medtiltalte samt 2,8 millioner i bot blir stående, etter at Agder lagmannsrett i slutten av juni nektet å behandle anken i Revac-saken.

Les mer …

Vil lage veisalt av flyveaske

NOAH har ambisjoner om å materialgjenvinne 25% av det farlige avfallet de mottar innen 2020. Blant prosjektene de arbeider med er gjenvinning av flyveaske fra avfallsforbrenningsanleggene til veisalt.

Les mer …

Fortsatt uavklart om nytt deponi for farlig avfall

De to lokalitetene som Miljødirektoratet i sin utredning vurderte som mest aktuelle for et nytt deponi for uorganisk farlig avfall er Dalen kalksteingruver i Porsgrunn og dagbruddet til Rekefjord Stone i Sokndal. Men verken Porsgrunn eller Sokndal kommune vil ha en slik etablering og nå vil Klima- og miljøministeren ha mer informasjon fra de øvrige kommunene.

Les mer …

Tre tiltalt etter Revac-brannen

Økokrim har tiltalt daglig leder i Revac AS og to av styremedlemmene etter brannen ved anlegget på Linnestad i Re kommune sommeren 2014. Vann fra slukkingen av brannen rant ut i Aulivassdraget og resulterte i omfattende fiskedød.

Les mer …

Anbefalte Brevik som ventet

Miljødirektoratets anbefaling om etablering av nytt deponi for uorganisk farlig avfall forelå 2. mai. Ikke helt overraskende er direktoratets anbefaling et nytt deponi i Dalen gruver i Brevik, men også et dagbrudd ved Rekefjord sør i Rogaland blir vurdert som egnet.

Les mer …