kretslopet-bladlogo-387-90

Ny nordisk rapport viser klimagevinst av resirkulering

KompostrankerOgså kompostering av matavfall gir en liten klimagevinst, ifølge rapporten fra Nordisk Ministerråd.Resirkulering av avfall gir positiv miljøeffekt. Det viser en ny rapport publisert av Nordisk Ministerråd. Av de undersøkte fraksjonene er effekten størst ved gjenvinning av aluminium og minst ved kompostering av våtorganisk avfall.
Den nye rapporten sammenligner utslippene av klimagasser fra resirkulering av avfall, med ny jomfruelig materialproduksjon, samt utslipp fra alternativ håndtering av avfallet, som f.eks. energiutnyttelse. Rapporten er basert på tidligere publiserte livsløpsvurderinger (LCA) fra flere land.
Avfallsfraksjoner som blir vurdert i rapporten er jern/stål, aluminium, glass, plast, papir/papp og våtorganisk avfall. Gjennomgangen viser at klimaeffekten av å resirkulere avfallet er positiv for alle fraksjoner, både mht. ny produksjon av materialene og alternative gjenvinningssystemer. Rapporten angir anbefalte verdier for klimagevinst ved resirkulering av avfall, som bedrifter f.eks. kan benytte for å anslå miljønytten av sin gjenvinningsvirksomhet. Gjenvinning av aluminium gir klart høyest klimagevinst sammenlignet med jomfruelig produksjon (10,6 kg CO₂-ekv. pr kg), plastgjenvinning gir reduserte utslipp på 0,8 kg CO₂-ekv. pr kg gjenvunnet materiale, mens gjenvinning av våtorganisk avfall gir en klimagevinst på 0,02 kg CO₂-ekv pr kg ved kompostering og 0,07 kg ved biogassproduksjon. Det understrekes at dette er gjennomsnittstall fra foreliggende studier og det advares mot å bruke tallene ukritisk for å vurdere klimaeffekten av nye tiltak.
Last ned rapporten her
Rapporten "Climate Benefits of Material Recycling" er utført av Hägskolan i Gävle og finansiert av Nordisk Ministerråd, Stiftelsen Gästrikeregionens miljö, Norsk Industri, Norsk Returmetallforening og Ätervinningsindustrierna.