kretslopet-bladlogo-387-90

Uendret avfallsmengde, redusert materialgjenvinning


Ballet papirRedusert andel materialgjenvinning skyldes blant annet at det kastes mindre av den største gjenvinningsfraksjonen, papp og papir.SSB-tallene for 2014 viser at totalmengden husholdningsavfall i praksis er uendret fra året før, noe som betyr en liten nedgang pr innbygger. Men andelen som går til materialgjenvinning reduseres stadig og kom i fjor ned i 37,4%.

Som det framgår av tabellen kastet hver og en av oss i fjor 438 kg husholdningsavfall i fjor, en nedgang på 3 kg fra året før. Like fullt er mengden husholdningsavfall fordoblet i løpet av de 20 siste årene, men relativt stabil etter 2008. Det ser dermed ut som om målet om å bryte sammenhengen mellom økonomisk vekst og avfallsmengde er i ferd med å oppnås. Fram til 2008 økte mengden husholdningsavfall med rundt 5% årlig, klart mer enn veksten i BNP. Etter den tid har veksten i avfallsmengder vært mindre enn den økonomiske veksten, i fjor økte forbruksvolumet med 1,9%, mens avfallsmengden bare økte med 0,4%.

Mer til forbrenning
Men andelen av husholdningsavfallet som går til materialgjenvinning har hatt en fallende tendens siden 2008, så også i fjor. I 2008 gikk 43,5% til materialgjenvinning, i 2013 var andelen 39,2% og i fjor altså 37,4%. Denne endringen representerer en nedgang i mengden til materialgjenvinning på 39 000 tonn fra i fjor. Dette kan delvis forklares med at det ble kastet mindre av gjenvinnbare fraksjoner som papir (ned 16 000 tonn) og park/hageavfall (ned 25 000 tonn), mens det var økning for "forbrenningsfraksjoner" som restavfall (opp 11 000 tonn) og treavfall (opp 19 000 tonn).
Totalt gikk drøyt 1,3 millioner tonn til forbrenning, dette utgjør 58,2% av husholdningsavfallet. Av dette var 965 000 tonn blandet restavfall, mens 350 000 tonn var sortert materiale, hovedsakelig trevirke. Rundt 160 000 tonn av restavfallet ble sendt ut av landet til forbrenning.

Utsortering av mat øker
Tallene viser at det i fjor ble sortert ut 182 000 tonn matavfall og annet våtorganisk avfall. Dette er en økning på 8 000 tonn fra året før, men fortsatt går matavfallet sammen med restavfallet til forbrenning i rundt 120 av landets kommuner.