kretslopet-bladlogo-387-90

– Nær umulig å materialgjenvinne 70% av husholdningsavfallet

Frode SyversenFrode Syversen mener det er liten grunn til å slå seg på brystet over dagens gjenvinningstall, som han mener skjønnmaler virkeligheten.Frode Syversen mener dagens materialgjenvinningsgrad på 37,5% av husholdningsavfallet kan økes til 54% dersom alle tar i bruk beste praksis/teknologi. Men EU-målet på 70% materialgjenvinning mener han det vil bli svært vanskelig å nå.

Syversens har ledet prosjektet "Scenarier avfallsmengder og gjenvinning fram mot 2030" der rapporten forelå i mai. Hovedbudskapet fra prosjektet var altså at den nasjonale andelen "levert til materialgjenvinning" kan økes betraktelig, men at det er lite sannsynlig at dette vil redusere mengden restavfall til forbrenning.

Dårlige tall og uklare begreper
Syversen konstaterer at avfallsstatistikken har betydelige svakheter, spesielt de såkalte Kostra-tallene (KOmmue STat RApportering) fra gjenvinningsstasjonene er lite sammenlignbare. – Her har ikke bransjen gitt gode nok innspill. Vi baserer vår rapport hovedsakelig på resultatene fra de mange plukkanalysene som er foretatt, sier Syversen.
Han mener også begrepsbruken er uklar. – Det er mye tallmagi ute og går. "Til gjenvinning" betyr som oftest "til sortering", det kan være tapsposter i flere ledd før man kommer fram til den mengden som faktisk blir gjenvunnet til ny råvare. Vi er ikke så flinke som vi tror, sier Syversen.

Plukkanalysene fra restavfallet viser at det rommer betydelige mengder av gjenvinnbare fraksjoner og at det dermed er stort potensiale for økt utsortering og materialgjenvinning.
– Vi tror det er mulig å øke utsortering og gjenvinning så mye at restavfallsmengden holdes konstant, til tross for vekst både i folketall og avfallsmengde pr innbygger, sier Syversen. Men 70% materialgjenvinning tror han altså ikke er innenfor rekkevidde. – Det krever i hvert fall nye løsninger for fraksjoner som i dag ikke materialgjenvinnes, sier han, og nevner trevirke og bleier som eksempler. – Jeg vil advare mot et slikt generelt gjenvinningsmål. Det er stor forskjell på miljønytten ved gjenvinning av de ulike fraksjonene, sier Frode Syversen.