kretslopet-bladlogo-387-90

Mindre til deponi i Europa

Kompaktor på deponietSelv om andelen er sterkt redusert I løpet av det siste tiåret deponeres fortsatt mer enn en tredel av husholdningsavfallet som genereres i Europa.Europeiske land gjør framskritt i arbeidet med å redusere deponering av husholdningsavfall. Og gjenvinningsandelen har økt betraktelig over hele Europa i løpet av det siste tiåret, ifølge en EEA-undersøkelse som nettopp er publisert.

Rapporten Municipal waste management across European countries inneholder ferske data fra alle de 32 medlemsland i EEA (European Environment Agency). Her framgår det at andelen av husholdningsavfall (municipal waste) til deponi ble redusert fra 49% i 2004 til 34% i 2014 for landene samlet. Hele 27 av de 32 landene fikk redusert sin deponiandel, og i Østerrike, Belgia, Danmark, Tyskland, Nederland, Norge, Sverige og Sveits deponeres det praktisk talt ikke husholdningsavfall lenger, ifølge rapporten.
Den peker også på at genereringen av husholdningsavfall har passert toppen i mange land. For landene totalt sett er reduksjonen på 3% i løpet av tiåret, mens avfallsmengden pr innbygger er redusert med 7%. Men her er variasjonen mellom landene større, halvparten av landene har økning i mengden husholdningsavfall fra 2004 til 2014.
Rapporten slår videre fast at materialgjenvinningen har hatt kraftig vekst, i 2004 var andelen 23%, i 2014 var den økt til 33%. Men også her er variasjonen mellom landene stor og rapporten konstaterer at det blir en stor utfordring for mange land å nå EU-målet om 50% materialgjenvinning av husholdningsavfall innen 2020. Her pekes det også på at definisjonen av municipal waste er ulik landene i mellom. I en del land (f.eks. Norge) omfattes bare avfall fra husholdningene, mens begrepet i mange andre land også omfatter tilsvarende fraksjoner fra næringsliv og offentlige institusjoner.
Rapporten peker også på at municipal waste bare utgjør rundt 10% av den totale avfallsgenereringen, men framholder at det likevel er viktig å fortsette arbeidet med å utnytte ressursene i dette avfallet.