kretslopet-bladlogo-387-90

– Alt husholdningsavfall må innom et sentralsorteringsanlegg

Sentralsorteringsanlegg Miljødirektoratet mener det må bygges nok slike anlegg i Norge til at de kan ta hånd om alt restavfall fra husholdninger. I hvert fall dersom vi skal følge opp det som ser ut til å bli EUs ambisjoner om materialgjenvinning.Dersom EU-målene for 2030 blir omtrent slik kommisjonen har foreslått, må alt husholdningsavfall gjennom et sentralsorteringsanlegg, mener Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet fikk i fjor sommer i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å utrede hvilke tiltak som er nødvendig for å nå de gjeldende EU-målene for materialgjenvinning av husholdningsavfall og BA-avfall i 2020, samt EU-kommisjonens foreslåtte mål for 2025 og 2030 for husholdningsavfall og emballasje. Svaret forelå i begynnelsen av desember, i form av et syvsiders brev med klare anbefalinger.
Her konstateres det først at for å nå det vedtatte målet om 50% materialgjenvinning av husholdningsavfall innen 2020, trengs det omfattende tiltak og rask omstilling. Materialgjenvinningsandelen ligger i dag på 38% (2015) og må økes med 600 000 tonn årlig for å nå målet. Her mener direktoratet at økt kildesortering av dagens restavfall er løsningen og vil i første omgang forskriftsfeste utsortering av plast og våtorganisk avfall, både fra husholdninger "og lignende kilder", som det står.
Men dette vil etter Miljødirektoratets oppfatning ikke være nok: Trolig må alt restavfall fra husholdninger og kilder som genererer lignende avfall gjennom en sentralsortering før restavfallet energiutnyttes. Det blir dermed behov for å etablere flere sentralsorteringsanlegg for husholdningsavfall og lignende i Norge, evt. kjøpe denne behandlingsløsningen i det internasjonale avfallsmarkedet, heter det i brevet. Her konstateres at det i dag finnes bare et slikt anlegg (ROAF), mens tre andre er under bygging/planlegging (Stavanger, Midt-Norge, Østfold). Vi forventer at disse fire anleggene kan sortere en restavfallsmengde som tilsvarer i underkant av 50 % av mengden restavfall fra norske husholdninger i 2015, heter det i brevet.

Les mer i Kretsløpets papirutgave nr 1-2017.