kretslopet-bladlogo-387-90

– Få avfallskontainerne vekk fra veggen


Fred NilsenFred Nilsen fra Sparebank1 ga seminardeltagere fra avfallsselskaper rundt i landet noe å tenke på.

– Brannvesenet rykker hvert år ut til flere hundre påsatte branner og en stor andel av disse starter i avfallsbeholdere eller kontainere. Slike skal rett og slett ikke stå oppstilt inntil brennbare vegger, sier Fred Nilsen, fagsjef for skadeforebygging i Sparebank1.


Rundt 10% av alle bygningsbranner er påsatt og Nilsen viste fram en mengde skrekkeksempler på Avfall Norge og KS Bedrift sitt seminar om nedgravde avfallsløsninger nylig. Ikke minst har flere større skolebranner hatt sitt utspring i at gutter har tent på avfallskontainere. Brannsikkerhet er med andre ord et vektig argument for nedgravde løsninger i tettbygde områder, for ikke å snakke om der det finnes vernet trebebyggelse.

– Reglene bør innskjerpes
Men det finnes enklere tiltak, for eksempel å flytte avfallsbeholderne. – Sikkerhetsforskriftene, som hele vår bransje benytter for næringsbygg, krever at brennbart avfall eller brennbare materialer som ligger fritt i kontainer eller søppelkasse skal plasseres slik at en brann ikke kan smitte til bygning, og det skal uansett være minst fem meter fra brennbar yttervegg. Avfallsbeholdere skal heller ikke plasseres under brennbart tak eller vindusåpning, sa Nilsen. Han sa også at lokalt brannvesen har adgang til å fastsette lignende bestemmelser for bolighus, men at dette ikke er gjort i særlig utstrekning. – I vårt selskap vurderer vi å innføre et krav om to meters avstand fra vegg også for eneboliger, sa Nilsen.

Tøffere linje
I tillegg til at avfallet er brennbart utgjør avfallsbeholdere av den vanligste typen i seg selv en stor brannrisiko. – Det blir en voldsom varmeutvikling på kort tid når en plastkontainer smelter ned og brenner opp, sa han. Men brannsikre avfallsbeholdere finnes, og i Stavanger ble det allerede i 2003 stilt krav om slike i indre by. Nilsen varslet et økt fokus fra forsikringsbransjens side på hvem som faktisk har ansvaret for at en brann utvikler seg. – Selskapene vil alltid lete etter om noen annen enn forsikringstager kan tillegges ansvar. Dersom en utleier har plassert en kontainer slik at brann i denne smitter over på bygninger, eller renovasjonsselskapet har plassert ut brennbare dunker uten å gjøre huseier oppmerksom på risikoen, vil disse kunne ansvarliggjøres. Det vil bli vurdert regress og i så fall vil skaden belastes disse aktørenes ansvarsforsikring, sa Nilsen.

Syndes overalt
Nilsen viste deretter fram en bråte bilder fra ulike deler av landet, som hadde det til felles at en påtent avfallsbeholder ville sørget for at helseinstitusjoner, skoler eller hele boligkvartal kunne gått opp i røyk. Nilsen etterlyste en bedre regelverkshjemmel enn lokale brannforskrifter. –Teknisk forskrift (TEK 10) stiller krav til avfallshåndtering i byggeperioden, men ikke i byggets brukstid. Dette bør absolutt endres, sa Nilsen, som også mente de lokale renovasjonsforskriftene kunne brukes mer aktivt for å redusere faren for at «brann i søppelkassa» får alvorlige konsekvenser.