kretslopet-bladlogo-387-90

Forhandlinger om plastemballasje avlyst

PlastemballasjeDagens avtaler mellom Grønt Punkt Norge og kommunene om innsamling av plastemballasje anbefales videreført, med en liten prisøkning til 1290 kroner pr tonn.

På nyåret ble det startet forhandlinger mellom Grønt Punkt Norge og Avfall Norge om en ny og revidert avtale for innsamlet plastemballasje fra husholdningene. Men under forhandlingene kom nyheten om at Elretur også vil være et selskap for håndtering av produsentansvar for emballasje. Dette skapte såpass stor usikkerhet hos Grønt Punkt Norge at de valgte å avlyse forhandlingene.

– Det er foreløpig uklart hvordan Elretur i praksis har tenkt å gjøre dette og hvilket ansvar de er villige til å ta. Den usikkerheten som har oppstått, har gjort at Grønt Punkt nå ikke kan inngå en langsiktig avtale. Vi har derfor kommet til enighet med forhandlingsutvalget i Avfall Norge om å anbefale en prolongering av dagens avtaler ut året, med en godtgjørelse på fortsatt kr. 2 400,- pr tonn for drikkekartong og økt til kr. 1 290,- for plastemballasje, fortsatt fritt opplastet, med minimum 75% utsortering til materialgjenvinning og med uendrede kvalitetskrav. I samarbeidet med kommuner/IKS ønsker Grønt Punkt å være en forutsigbar og god samarbeidspartner med miljøriktige mål. Sammen skal vi sørge for færrest mulig gratispassasjerer i systemet og videreføre vårt samfunnsansvar i form av nye holdningsskapende kampanjer og prosjekter som skal redusere avfallsmengden og øke materialgjenvinningsgraden. Vi har avtale om å gjenoppta dialogen 1.9.2015, er meldingen fra Grønt Punkt Norge.
– Avfall Norge synes det er uheldig at det skapes usikkerhet rundt ordningene for emballasjeavfall, og at det igjen kan se ut som om kommunene sitter igjen med regningen. I forbindelse med den varslede forskriftsfestingen av produsentansvaret for emballasje bør det også konkretiseres hvilke kostnader knyttet til innsamling av emballasje hos husholdningene produsentene er ansvarlig for, heter det på Avfall Norges nettsider.
Miljødirektoratet har på sin side sendt brev til Klima- og miljødepartementet, med anmodning om at produsentansvaret for emballasje forskriftsfestes. Les mer i Kretsløpets papirutgave, nr 1-2015.