kretslopet-bladlogo-387-90

Henter glass og metall – legger ned returpunktene

Mette Gilhus Johansen – Kostbar drift av de mange returpunktene gjør at en henteordning for glass- og metallemballasje ikke gir økte kostnader, sier Mette Gilhuus Johansen fra Rf Renovasjonsselskapet for Drammenregionen (RfD) er i ferd med å innføre henting av glass- og metallemballasje og samtidig avvikle alle regionens 155 returpunkter. De foreløpige resultatene viser en halvering av mengden glass og metall i restavfallet.


Mette Gilhuus Johansen presenterte prosjektet på Avfall Norges gjenvinningsseminar i begynnelsen av februar. Hun er drifts- og utviklingssjef i RfD, som omfatter ni kommuner rundt Drammen med til sammen 180 000 innbyggere. ¬– Endringen ble vedtatt av representantskapet i desember 2012. Målet er å få opp utsorteringsgraden for disse fraksjonene på en brukervennlig og kostnadseffektiv måte. Bringeordningen ga rundt 2100 tonn glass- og metallemballasje årlig, mens rundt 1400 tonn havnet i restavfallet. Samtidig har driften av returpunktene vært kostbar i forhold til innsamlet volum, 2/3 av dem har daglig tilsyn på grunn av forsøpling. Innføringen av denne henteordningen vil derfor ikke gi noen økning av avfallsgebyret, forklarte Gilhuus Johansen.
Husholdningene kan velge mellom en ny kontainer ute på 140 liter, eller en såkalt inneløsning på 35 liter, som må settes ut på tømmedatoene. De som ikke gjør et aktivt valg får en ny utekontainer på 140 liter, med mørkerødt lokk. Ellers finnes det større alternativer for flerhusholdninger og borettslag, også nedgravde løsninger blir tilpasset den nye fraksjonen. Den såkalte utrullingen er i full gang, med Svelvik som første kommune i fjor vår. I Drammen innføres ordningen mot slutten av dette året, fjerningen av returpunktene skal også skje i løpet av året, bortsett fra at ni punkter i typiske hytteområder blir stående til henteordning her er på plass i 2017.
AvfallsbeholdereSlik vil oppstillingsplassen for RfD’s enkeltabonnementer se ut etter omleggingen. Hva er så effekten av en slik omlegging? – Plukkanalyser i pilotkommunen Svelvik viser at mengden glass- og metallemballasje i restavfallet nesten er halvert . Kvaliteten på den kildesorterte fraksjonen er god og består av rundt 80% glass med lite nedknusing, fortalte Gilhuus Johansen. Hun kunne også fortelle at interessen for å overta installasjonene fra de nedlagte returpunktene er stor, og disse gis nå bort til borettslag og institusjoner for gjenbruk.