kretslopet-bladlogo-387-90

Vil ha obligatorisk utsortering av våtorganisk avfall og plast

Hanne Lerche RaadalHanne Lerche Raadal i Østfoldforskning er ansvarlig for rapporten "Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje".I en fersk rapport fra Østfoldforskning konstateres at det at potensialet for økt gjenvinning av våtorganisk avfall og plastemballasje er stort. For å utløse dette foreslås det forskriftsfestet krav til utsortering for husholdningene og økt bruk av produsentansvar.

Det er Miljødirektoratet som har bestilt rapporten "Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje". Her er det beregnet at 45% av det våtorganiske avfallet fra husholdningene blir utsortert og utnyttet, mens tilsvarende andel fra næringslivet er 65%. Det gir et potensiale for økt utsortering på 218 000 tonn fra husholdningene og hele 944 000 tonn fra næringslivet, på grunn av de enorme mengdene avfall/restråstoff fra fiskeri- og oppdrettsnæringen. For å få tak i dette anbefaler rapporten at det etableres en bransjeavtale, men rapporten "har ikke vurdert en full produsentansvarsordning for mat", som det står i sammendraget.

Når det gjelder plastemballasje konstateres det i rapporten at 26% av mengden i husholdningene og 61% av mengdene i næringslivet utsorteres og utnyttes, noe som gir et potensiale for økt utnytting på hhv. 64 000 og 26 000 tonn. Her foreslår rapporten at Grønt Punkt Norge vurderer differensiert godtgjørelse til avfallsbesitter, for å gjøre det mer lønnsomt å sortere ut i områder med høye innsamlingskostnader, men med positiv miljønytte, som det står.
I rapporten er det også beregnet tiltakskostnadene for reduserte CO₂-utslipp, som følge av økt utsortering og gjenvinning. Her viser studien at økt plastgjenvinning er mest effektivt, med en pris på 400-800 kroner pr tonn spart CO₂, mens tilsvarende for våtorganisk avfall er 2000-4000 kr pr tonn spart CO₂. Vurdert pr tonn avfall er kostnadsbildet motsatt, fordi gjenvinning av et tonn plast gir langt større gevinst enn gjenvinning av et tonn våtorganisk avfall.
I presentasjonen på Miljødirektoratets nettsider presiseres det at rapportens innhold er konsulentens vurderinger, og ikke nødvendigvis representativt for hva Miljødirektoratet vil anbefale.

Her kan du laste ned rapporten..