kretslopet-bladlogo-387-90

Husholdningsavfallet uendret

Avfall vs forbrukSSBs nye publiserte tall viser at både mengde og behandling av husholdningsavfallet er tilnærmet uendret fra året før. Det betyr at avfallsmengden fra 2014 til 2015 økte mindre enn forbruket.

Renovasjonen tok hånd om 2,3 millioner tonn husholdningsavfall i 2015. I snitt kastet hver og en av oss 439 kilo husholdningsavfall, omtrent det samme som i 2014.
I årene fram til 2008 økte mengden husholdningsavfall med i snitt 5 prosent hvert år. Det var mer enn forbruksvolumet økte, målt ved privat konsum i faste priser. De fem siste årene har derimot økningen i avfallsmengden i snitt vært mindre enn økningen i forbruk. Fra 2014 til 2015 gikk mengden husholdningsavfall opp med bare 1,1 prosent, mens forbruksvolumet økte med 2 prosent. For hver tusenlapp som går til forbruk, kaster vi om lag 2 kilo avfall.

Mindre papir
Om en regner med avfall til biogass og kompostering, er det en liten økning i mengden som går til materialgjenvinning. Den utgjorde i 2015 rundt 870 000 tonn, eller 38 prosent av alt husholdningsavfall, 1 prosent mer enn året før. Det meste av økningen skyldes at 13 000 tonn mer park- og hageavfall ble levert til kompostering.
Det ble sortert ut om lag 180 000 tonn matavfall og annet våtorganisk materiale fra husholdningene i 2015. Kompostering av matavfall gjekk ned med 14 000 tonn, mens mengden matavfall levert til biogass økte med 13 000 tonn. I rundt 130 kommuner går matavfallet sammen med annet restavfall til forbrenning.
Ser vi på andre materialer, sto treavfall for den største mengden utsortert til gjenvinning med 280 000 tonn. Papir, papp og drikkekartong hadde nedgang for fjerde år på rad, om lag 70 000 tonn mindre i 2015 enn i 2014. Mengden restavfall lå på om lag 990 000 tonn i 2015, det samme som året før. Rundt 160 000 tonn restavfall ble sendt til forbrenning i andre land.

Midt på treet i Europa
I en sammenligning av mengden kommunalt avfall mellom land i Europa har Statistisk sentralbyrå berekna at Norge lå på 423 kilo avfall pr innbygger i 2014. Det er om lag 50 kilo mindre enn snittet i Europa. Kommunalt avfall er summen av husholdningsavfall og forbruksavfall fra næringslivet som blir tatt hand om av kommunale virksomheter. Fra og med 2014 skal avfall fra byggeaktivitet i husholdningene ikke tas med. Treavfall er derfor trukket ut, og tallene kan av den grunn ikke sammenlignes med tidligere år.
Sammenligninger av mengden kommunalt avfall mellom land er usikker fordi hva som blir tatt med og beregningsmetodikk varierer mellom landene.

Les mer hos Statistisk sentrabyrå.