kretslopet-bladlogo-387-90

Nordiske miljøministre vil ha bærekraftig plastbruk

Vidar HelgesenKlima- og miljøminister Vidar Helgesen understreket hvor viktig det er å gjøre noe med plastforsøplingen av havet da han åpnet årets strandryddeaksjon på Bygdøy.Plast skal i framtiden produseres, brukes og gjenbrukes i et sirkulært kretsløp som ikke utgjør en risiko for helse eller miljø. Slik lyder framtidsvisjonen i det nye plastprogrammet som ble vedtatt av de nordiske miljøministrene under et møte i Nordisk ministerråd for miljø på Bygdøy nylig.

– Det er nødvendig med en global kursendring for å redusere mengden plastavfall og mikroplast i havet. De nordiske landene skal gjennom plastprogrammet bidra til å redusere konsekvensene av plast for miljøet. Jeg håper på et konkret samarbeid om relevante tiltak, sier Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen, leder for Nordisk ministerråd for miljø i 2017.

– Norden må være en foregangsregion når det gjelder å redusere miljøpåvirkning fra plast. Vi må gjennomføre tiltak for å redusere utslippene av mikroplast i sjøer og hav. Derfor er det viktig at de nordiske landenes myndigheter fordyper sitt samarbeid og utveksler kunnskap og erfaringer, sier Sveriges miljøminister Karolina Skog.

Det nordiske plastprogrammet er delt inn i seks strategiske fokusområder:
1) Forebygging av plastavfall og støtte til design for gjenbruk, lengre holdbarhet og gjenvinning
2) Effektive søppelhåndteringssystemer og økt gjenvinning av plastavfall.
3) Samarbeid for å stanse plastforsøplingen i havet og finne kostnadseffektive løsninger for opprydning.
4) Kunnskapsutvikling om mikroplast og identifisering av tiltak som reduserer utslippene av mikroplast i miljøet.
5) Utdyping av kunnskapen om miljøavtrykk av biobasert og biologisk nedbrytbar plast.
6) Utdyping av kunnskapen om problematiske stoffer i gjenvinningen av plastmateriale.

I tillegg til å sette retningen for arbeidet med å redusere miljøkonsekvensene av plast i Norden, utgjør plastprogrammet også et bidrag til Nordens gjennomføring av en rekke internasjonale agendaer, deriblant FNs bærekraftsmål (Agenda 2030), de siste deklarasjonene fra FNs miljøforsamling (UNEA) og FN-kampanjen mot marin forsøpling, #CleanSeas, som drives av FNs miljøprogram (UNEP), der Erik Solheim er leder.

I et brev til Europakommisjonen, som for øyeblikket arbeider med en strategi for plast i den sirkulære økonomien, understreker Nordisk ministerråd for miljø viktigheten av å skape et fungerende andrehåndsmarked for plast, stimulere design for gjenvinning og igangsette tiltak mot mikroplast i forbruksvarer.