kretslopet-bladlogo-387-90

– Grundig prosess endte i totalt havari

KopstadBjørn Kopstad, tidligere direktør for renovasjon i Norsk Gjenvinning, har nå etablert sitt eget rådgivningfirma Auritus. Han mener Oslo REN manglet det han kaller kritisk kompetanse på avfallsinnsamling.Bjørn Kopstad, tidligere direktør for Norsk Gjenvinnings divisjon for renovasjon, har lest Deloitte-rapporten om Oslo-renovasjonen grundig og presenterte sine vurderinger på et seminar om offentlige anskaffelser nylig. Han konkluderte med at Oslo REN manglet såkalt kritisk kompetanse.

Kopstad konstaterte at det som skulle være den grundigste prosessen noensinne endte i totalt havari. Han konkluderte med at det ble for mange involvert i prosessen, at selv om Oslo REN har mange med generell avfallskompetanse enten manglet spisskompetansen for avfallsinnhenting eller ikke lyttet tilstrekkelig til de få i etaten som eventuelt hadde det.
Som kjent resulterte klagestormen i fjor høst og i vinter med at REN-direktør Pål Sommernes ble sparket, at kontrakten ble hevet, Veireno gikk konkurs og hele avfallsinnsamlingen i hovedstaden ble rekommunalisert. Rapporten, som jo i sin helhet er skrevet i etterpåklokskapens skarpe lys, legger skylden for dette på RENs arbeid med anskaffelsesprosess, mobilisering og kontraktsoppfølging. Deloitte har ikke funnet spor av politiske føringer fra Byrådsavdelingens side under dette arbeidet.
Anskaffelsprosessen forut for den såkalt 5.generasjons kontrakten for avfallsinnsamling ble organisert som et prosjekt med etatens ledergruppe som styringsgruppe og med mange undergrupper, til sammen var oppimot 50 personer involvert i prosessen. Prosjektet leverte hele 24 separate utredninger om ulike deltemaer, i disse ble det blant annet påpekt at innføring av skiftordning, ny teknologi, bare en leverandør uten underleverandører og samtidig oppstart i hele byen hver for seg øker sårbarheten i avfallsinnsamlingen. Men Deloitte har ikke funnet noen samlet risikovurdering ved at alle disse løsningene ble valgt samtidig. – Det kan stilles spørsmål ved om styringsgruppen hadde gjort de samme beslutningene dersom en slik risikovurdering hadde blitt gjennomført, heter det i rapporten. Dette mener Kopstad også er et vesentlig poeng. – Prosjektet ble så stort at det ble vanskelig for beslutningstakerne å sortere ut de virkelig kritiske faktorene, sier han.
Kopstad fokuserte i sitt foredrag på åtte elementer som han mente var de avgjørende for at det gikk som det gikk: Størrelse på kontrakten (en leverandør), skiftordninger, ruteomlegging (og nøkler), RENs kompetanse, Veirenos kompetanse, Veirenos soliditet, innføring av ny teknologi og tildelingskriterier. Han mente (i likhet med Deloitte-rapporten) at Oslo REN hadde gjort feil både i anbudsutformingen, i mobiliseringsfasen og i gjennomføringsfasen.
– Oslo REN hadde fullt innsyn i Veirenos kalkyler allerede i anbudsfasen og det er skremmende at ingen i etaten reagerte, sier han. Det lave tilbudet fra Veireno, svak soliditet i forhold til kontraktsstørrelse, og «pilot-prosjekt» med skiftkjøring i hele Oslo (og dermed store ruteomlegginger) ga i sum en forutsigbar katastrofe, mener Kopstad. Ifølge Deloitte-rapporten hadde REN estimert kontraktsverdien til 1,25 milliarder kroner, mens Veirenos pristilbud var 420 millioner. Det hører med til historien at Norsk Gjenvinning hadde nest laveste anbud, men det var rundt 20% høyere enn Veirenos.
Les mer i Kretsløpet papirutgave 3-2017