kretslopet-bladlogo-387-90

Milliardkrav etter RenoNorden-konkursen

tom hugo ottesenBostyrer Tom Hugo Ottesen og hans team har hatt en stor jobb med behandlingen av RenoNorden-konkursen. Og den er slett ikke fullført ennå.Bobestyrer Tom Hugo Ottesen la fram sin foreløpige innberetning for RenoNorden as og morselskapet RenoNorden asa for Nedre Romerike tingrett 20. november. Da hadde det innløpt krav fra kreditorene på 665 millioner kroner. Men Ottesen mener det til sammen kan bli krav i boet på mer enn en milliard kroner.

At beløpet fortsatt kan bli langt større beror på at verken bankene eller de 700 tidligere ansatte har fremmet sine endelige krav. Det framgår tydelig av den foreløpige innberetningen at det fortsatt gjenstår mye arbeid, og ikke minst hvilket omfattende arbeid bostyret fikk i fanget etter at konkursen var et faktum.
Den første tiden etter konkursåpningen bestod boets team av i overkant av 25 personer som arbeidet kontinuerlig med å identifisere, sikre og realisere selskapets aktiva, samt drive selskapets virksomhet og håndtere et meget betydelig antall henvendelser pr. telefon, e-post og post. Arbeidet har vært svært tidkrevende, og har fordret arbeid utenfor ordinær arbeidstid, herunder på kvelder og i helgene. Boet får fortsatt et betydelig antall henvendelser daglig, og det gjenstår mye arbeid, heter det innledningsvis.

Holdt hjula i gang
Det var på konkurstidspunktet 710 ansatte i selskapet og begjæringen kom dagen før lønnsutbetaling. Siden DnB og Danske Bank i likhet med bostyret mente det ville bli lettere å selge virksomheten om den fortsatt var i drift, påtok de seg å garantere for boets driftskostnader t.o.m. 28. september. Dette betydde at ansatte måtte lønnes, og det ble inngått avtaler med en rekke leasingselskaper (selskapet hadde rundt 200 leasingavtaler), drivstoffleverandører, forsikringsselskaper, verksteder, bomselskaper, mv. Videre ble samtlige utleiere – på konkurstidspunktet hadde RenoNorden 37 leieavtaler i næringsbygg og 34 i privatboliger – kontaktet for å sikre at lokalene rundt om i landet fortsatt skulle være tilgjengelig for boet. Det var også behov for å reforhandle leveringsbetingelsene for renovasjonskontrakter hvoretter selskapet hadde levert tjenester med tap. – Forhandlingene var til dels utfordrende, men boet lyktes til slutt med å inngå avtaler med samtlige avtalemotparter med unntak av to, heter det i borapporten.

Utelukker ikke granskning
Ottesen bekreftet i tingretten at konkursen skyldtes at selskapet feilkalkulerte flere store kontrakter som påførte dem stor tap. Men han kunne ikke svare på om de som utførte feilkalkuleringen kunne stilles til ansvar. – Det er noe vi må vurdere, men det er erfaringsmessig vanskelig å nå fram med slike krav i alle fall hvis feilkalkuleringen skyldes ren uvitenhet, sa han.
Bostyreren skal også vurdere hvordan de 350 millionene selskapet fikk inn gjennom en emisjon så sent som i januar i år er brukt. – Rundt 285 millioner sto ubrukt på bankens konto. Banken har motregnet dette mot selskapets gjeld, og det har en del aksjonærer reagert på, de hadde forventninger til at pengene de bidro med skulle gå inn i den daglige driften. Vi skal se nærmere på dette, sa Ottesen i tingretten.

Les mer i Kretsløpets papirutgave nr 6/2017