kretslopet-bladlogo-387-90

Nye toner

Leder, utgave 1 2017  

Miljødirektoratets forslag om å forskriftsfeste utsortering av matavfall og plast både i husholdningsavfallet og lignende næringsavfall er overraskende ambisiøst og representerer noe nytt. For det første viser forslaget at man faktisk tar innholdet i EU-direktivene alvorlig og vil ta de grep som er nødvendig for å nå de allerede vedtatte materialgjenvinningsmålene. For det andre representerer forslaget et ganske klart brudd på dagens linje, at kommuner og interkommunale selskaper står ganske fritt til å organisere innsamlingen og behandlingen av eget husholdningsavfall. Og for det tredje er forslaget om også å inkludere "virksomheter som genererer lignende avfall" uttrykk for en styringsvilje overfor næringslivet vi må tilbake til forrige årtusen for å finne maken til på denne sektoren.
Nå gjenstår det jo fortsatt å se om dette forslaget blir landets politikk. Men den for tiden hardt prøvede klima- og miljøministeren Vidar Helgesen har en fortid som såkalt EU-statsråd ved statsministerens kontor, og er muligens mer lydhør overfor signaler fra EU enn sine forgjengere. Han har for så vidt også bevist at han ikke viker tilbake for å overkjøre lokale interesser når han vurderer det som riktig. Men det er jo ikke sikkert erfaringene fra ulvesaken gir mersmak.
Det blir spennende å se hvilket ambisjonsnivå regjeringen legger seg på i den varslede stortingsmeldingen om sirkulær økonomi og avfallspolitikk, som det fortsatt sies skal legges fram i løpet av våren. Om Miljødirektoratets anbefalinger følges opp står bransjen foran en betydelig omstilling og store investeringer.
Så er neste spørsmål om en oppfølging av EUs og Miljødirektoratets vilje i disse sakene virkelig gagner miljøet. Ingen kan være uenig i at en bedre husholdering med ressursene og økt gjenvinning av egnede fraksjoner er positivt. Men det kan likevel være verdt å minne om at målet er å redusere klima- og miljøbelastningene på kloden og at økt materialgjenvinning er et middel for å nå det.
En forskriftsfesting betyr i prinsippet at alle i dette lange landet skal gjøre ting likt. En firkantet praktisering det som nå er foreslått kan enkelte steder føre til utsortering og lang transport av latterlig små volumer. Skal respekten for et regelverk opprettholdes må det praktiseres med fornuft og dispensasjonsmuligheter bør derfor finnes. Et annet alternativ kunne være å tilskynde den positive utviklingen som allerede er godt i gang med økonomiske virkemidler. I denne sammenhengen kan det være verdt å minne om at vårt naboland i øst for tiden utreder en gjeninnføring av "skatt på avfallsförbränning".