kretslopet-bladlogo-387-90

Svenskene kaster mer enn oss


Diagram Svensk Avfallshantering 2014Utviklingen av husholdningsavfallet i Sverige 1975-2014, fordelt på behandlingsmetoder.Ifølge en fersk rapport fra Avfall Sverige økte mengden husholdningsavfall med 2% fra 2013 til i fjor og kom opp i 466 kg pr innbygger. Her i landet var tilsvarende tall (i 2013) 441 kg pr innbygger.

Ifølge rapporten gikk 35,6% av det svenske husholdningsavfallet til materialgjenvinning. Dette utgjør 166 kg pr innbygger, en klar økning fra 152 kg i 2013. Økte gjorde også mengden til biologisk behandling (biogass + kompostering), 16,4% av husholdningsavfallet behandles nå på denne måten. For avfall til energigjenvinning var det derimot nedgang, fra 232 kg pr innbygger i 2013 til 220 kg i fjor (47,3% av avfallet). Deponeringen av husholdningsavfall fortsetter å minke og utgjorde i 2014 bare 3,4 kg pr innbygger (0,7% av avfallet).
Det framgår også av rapporten at avfallsmengden som hentes i folks avfallsbeholdere er tilnærmet stabil i Sverige, økningen kommer på grovavfall som i fjor utgjorde 189 kg pr person.