kretslopet-bladlogo-387-90

Danskene vil konkurranseutsette avfallsforbrenningen

Amager BakkeKøbenhavns nye avfallsforbrenningsanlegg Amager Bakke skal stå ferdig neste år. Men anlegget må trolig konkurrere for å få tak i avfallet fra hovedstadens innbyggere.Den danske regjeringen vil nå konkurranseutsette forbrenning av husholdningsavfall. Forslaget innebærer blant annet at det skal innføres anbudsplikt for forbrenning av restavfall fra husholdningene.
Avfallsbehandlingen i Danmark har hittil vært strengt regulert, nå vil regjeringen at markedet i større grad skal avgjøre hvor avfallet finner veien. Forslaget om konkurranseutsetting er en del av et initiativ for å styrke konkurranseevnen til næringslivet ved å redusere energikostnadene. Og et av forslagene er altså at det skal innføres anbudsplikt for forbrenning av restavfall fra husholdningene. I tillegg gis dansk næringsliv anledning til å velge fritt når det gjelder kjøp av avfallsforbrenningstjenester.
I sin redegjørelse for forslaget skriver den danske regjeringen blant annet dette:
Avfallsforbrenningssektoren er i dag preget av monopolstrukturer, som hemmer konkurranse og produktivitet i sektoren. Sektoren er underlagt hvile-i-sig-selv-regulering, og kommunene har rett til å anvise avfallet til egne anlegg. En konkurranseutsetting av avfallsforbrenningssektoren vil medvirke til å forenkle, effektivisere og skape stabile rammevilkår for sektoren. Konkurranseutsettelsen vil innebære opphevelse av anvisningsretten og benyttelsesplikten for næringsavfall samt kommunal anbudsplikt for husholdningsavfall.
Kommunene vil fortsatt kunne eie og drive avfallsforbrenningsanlegg, men det legges opp til at kommunale forbrenningsanlegg må organiseres som egne selskaper. På den måten får sel-skapene mulighet for over-/underskudd, som beskattes etter de alminnelige regler, med henblikk på å skape like konkurransevilkår for kommunalt og privat eide selskaper.
Avfallsproduserende virksomheter vil dermed få fritt valg i forhold til å velge det forbrenningsanlegg som kan behandle avfallet mest effektivt og billigst. Likeledes sørges det for at husholdningsavfallet behandles på de billigste og mest effektive anlegg. Modellen forventes også å føre til økt materialgjenvinning og å gi incentiv til teknologiutvikling av gjenvinningsløsninger.
Analyser viser at konkurranseutsetting innen forbrenningssektoren vil føre til økt effektivitet og årlige økonomiske besparelser på 0,3 milliarder danske kroner fram mot 2025 og 0,5 milliarder fullt innfaset.