kretslopet-bladlogo-387-90

Betydelig uenighet om sirkulærpakka

Diskusjonene om innholdet i den såkalte sirkulærpakka pågår for fullt i EU, og 19. desember var det en debatt i Rådet der de fleste medlemslandene i EU deltok. Videoopptak av denne er publisert og det kan konkluderes med at det er betydelig meningsforskjell mellom medlemslandene om ambisjonsnivå og unntaksregler.
EUs formannskap går på omgang mellom medlemslandene og det siste halvåret har Slovakia hatt denne oppgaven. Fra nyttår overtar Malta ansvaret for å videreføre arbeidet og debatten. 19. desember var dermed den siste under det slovakiske formannskapet, som har lansert et forslag til kompormiss på en del punkter.
Som mange vil vite inneholdt EU-kommisjonens utkast til sirkulærpakke høye mål for materialgjenvinning for mange fraksjoner i husholdningsavfallet, og forslag om at bare materiale som virkelig blir gjenvunnet skal telles med når andelen beregnes. I tillegg foreslås krav om separat innsamling av bioavfall, maks 10 prosent deponering i 2030 og nye tiltak for å fremme gjenbruk og avfallsreduksjon.

Som oppsummering av debatten kan det fastslåes at mange land, blant dem Belgia, Sverige og Tsjekkia, støtter disse ambisjonene fullt ut. Finland er også positive, men reserverer seg mot det høye materialgjenvinningsmålet for treavfall (60 prosent). Finnene mener LCA-analyser viser at energiutnyttelse er den beste løsningen for dette avfallet. Den engelske representanten framholdt at det er flere veier til målet og at de markedsbaserte løsningene man har satset på i UK kan opprettholdes. Tyskerne har tidligere argumentert for en utsettelse av gjenvinningsmålene, og mente det fortsatt er mye uklart i forslaget som bør utredes nærmere.

Polen mente ambisjonsnivået bør ta hensyn til situasjonen i det enkelte medlemsland og argumenterte også imot en rask utfasing av deponiene, noe som bare ville føre til ”altfor mye forbrenning”. Også Ungarn tok til orde for å differensiere ambisjonene og mente det er nødvendig å forhandle videre om dette. Den franske representanten advarte mot differensierte mål og tok også til orde for at det burde settes gjenvinningsmål for nærings- og industriavfall.

EUs kommissær for miljø, Karmenu Vella fra Malta, sa at de landene som hadde lengst vei å gå for å nå målene i sirkulærpakka også var de som hadde mest å tjene på dem. – De vil få størst avkastning på sine investeringer og disse kan støttes med EU-midler, sa han.