kretslopet-bladlogo-387-90

Billig naturgass truer biogassanlegg på Skogn

2013-6-biogass-sognFør spaden går i bakken på Skogn må overgang til biogass på bussene i Trondheim være avklart.I løpet av 2010 og 2011 ble nesten 200 gassbusser satt i drift i Trondheim – på naturgass i påvente av at biogass skulle bli tilgjengelig. Men å er naturgassen så billig at en overgang til biogass vil koste 30-35 millioner kroner i året. Dermed har fylkeskommunen fått kalde føtter og dette truer nå realiseringen av et stort biogassanlegg på Skogn.

Planene om et stort biogassanlegg på Skogn – basert på substrat fra oppdrettsnæringen, avløpsvann fra Norske Skog og halm – har versert lenge. Selskapet Biokraft ble etablert for formålet i 2009, og allerede i januar 2011 fikk prosjektet tilsagn om støtte på 37,4 millioner kroner fra Enova, siden er det gitt tilsagn om ytterligere 35 millioner. I tildelingskriteriene for Program Biogassproduksjon heter det at prosjekter med støttetilsagn skal være igangsatt i løpet av to år og ferdigstilt etter fem. Dette betyr at det snart må begynne å skje noe på Skogn dersom anlegget til 340 millioner kroner skal bli en realitet.

BILLIG NATURGASS
Men biogassen må også ha et marked, og her har kollektivtrafikken i Trondheim og kommunene rundt vært tiltenkt en vesentlig rolle. Her finnes allerede 200 gassdrevne busser, den største konsentrasjonen i landet. Men disse kjører nå på naturgass fra Nordsjøen, eller fossilgass som miljøvernere og biogasstilhengere gjerne kaller den. Naturgass har lave NOX og partikkelutslipp og overgangen til gassbusser reduserer lokal forurensning, men CO2-utslippet reduseres bare med rundt 25% i forhold til diesel.
Bussoperatørene i Trondheim får etter det Kretsløpet forstår kjøpt naturgassen – som i likhet med biogass er fritatt for veibruksavgift – for drøyt 6 kr pr Nm³(normalkubikkmeter) fra Gasnor, et datterselskap av Shell. En normalkubikkmeter naturgass tilsvarer drøyt en liter diesel, gassen blir dermed et svært billig drivstoff. Biogass er betraktelig dyrere, i Fredrikstad selger AGA gass med en pumpepris på 11,39 pr Nm³, rett ved Frevars produksjonsanlegg. Det antydes at biogass kan selges for rundt 10 kroner pr Nm³ til storkunder. Dermed er situasjonen at prisen på naturgass bare er rundt 60% av biogass.

– ANBEFALES IKKE
I orienteringen fra fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag framgår det at bussoperatørene – på grunnlag av et tilbud fra Biokraft – har beregnet at en overgang fra naturgass til biogass vil gi rundt 40 millioner i økte drivstoffkostnader årlig, noe som nesten tilsvarer en fordobling. Forhandlinger om utvidet kontraktstid samt medfinansiering fra Innovasjon Norge har fått Biokraft til å legge fram et nytt tilbud, men differansen er fortsatt «mellom 31,5 og 35,5 mill. kroner med forbruket i 2012 som utgangspunkt», som det står i orienteringen til Fylkesutvalgets møte 18.oktober. Dette er penger som ikke finnes på noe budsjett, og til tross for reduserte CO2-utslipp på 13.400 tonn årlig (6% av utslippene fra veitrafikken i Trondheim) vil rådmannen «ikke anbefale overgang til biogass til det tilbudte prisnivået med Sør-Trøndelag fylkeskommunes midler alene». Frykten er at dette vil gå utover rutetilbudet, og dermed bremse den sterke veksten man har hatt innen kollektivtrafikken i Trondheim, etter etablering av en bomring og en ganske kraftig reduksjon av busstakstene. Dette er en del av den såkalte Miljøpakken, som skal finansiere miljøvennlige transportinvesteringer i regionen. Denne ble vedtatt av bystyret i Trondheim i 2008 og i Fylkestinget i 2009, og et av målene i pakken er å redusere klimautslippene fra transport med 20% innen 2020.

MILJØPAKKEN TRÅR TIL?
Overgang fra naturgass til biogass på bussene vil alene bidra med en reduksjon på 6% og er antagelig en forutsetning for at miljøpakkens mål kan nåes. Fylkesordfører Tore O. Sandvik (A) fremmet derfor et eget forslag på møte i fylkesutvalget midt i oktober. Her vises til målsettingene i Miljøpakken og det foreslås en finansiering via denne: Det er krevende økonomisk å gå for en slik løsning. Fylkesutvalget ber om at denne utfordringen tas opp i behandlingen av Miljøpakkens handlingsprogram, samt forhandlingene om de nye Bymiljøavtalene. Fylkesutvalget ber fylkesordføreren løfte problemstillingen fram for sentrale myndigheter, både i drøftinger om de nye Bymiljøavtalene og arbeidet med den nasjonale biogasstrategien, heter det i det enstemmige vedtaket.

Få dager etter fattet formannskapet i Trondheim kommune et lignende enstemmig vedtak. Dermed er to av de tre aktørene bak Miljøpakken – altså politikere på kommune- og fylkesnivå – interessert i å finne en finansiering for overgang til biogass. Den tredje parten er Statens Vegvesen, som ikke har ytret seg om denne problemstillingen.
– Det vi nå kan håpe på er at partene i Miljøpakken i løpet av høsten i det minste gjør et prinsippvedtak om at det er mulig å bruke penger fra Miljøpakken også til drift, og ikke bare til investeringer, sier Geirmund Lykke (KrF) til Trønder-Avisa. Han er kommunalråd i Trondheim og har lenge vært en forkjemper for miljøvennlig kollektivtransport i byen.

2013-6-biogass-sogn-johannes-fjell-hojemJohannes Fjell Hojem i Zero mener naturgass som drivstoff snarest mulig må ilegges veibruksavgift. Foto Zero.– DÅRLIG BRO TIL BIOGASS
Men dersom det må slike kunstgrep til for å få introdusert biogass vil jo omfanget begrenses. Det er beregnet at en overgang fra diesel til biogass gir en kostnadsøkning på 7 %, inkludert noe dyrere busser. Denne beskjedne kostnadsøkningen gir ikke bare klimagevinst, men også bedre luftkvalitet lokalt. Overgangen fra naturgass til biogass gir bare klimagevinst, dersom kostnadsøkningen blir for stor vil det bli vanskelig å få lokalpolitikere til å gå inn for en slik overgang. Johannes Fjell Hojem fra Zero er klar på at naturgassen som et fossilt drivstoff bør ilegges veibruksavgift for å utligne prisforskjellen. I
dag er naturgassen bare ilagt en CO2-avgift på 46 øre pr m³, som riktig nok foreslås økt til 69 øre i regjeringens budsjettforslag for 2014.

– Dette monner jo ikke, det er innføring av veibruksavgift på naturgass som kan gjøre biogassen konkurransedyktig over hele landet, sier Fjell Hojem. I dag er veibruksavgiften på bensin 4,78 kr pr liter og på diesel kr 3,80 pr liter. Biodiesel ble som mange vil huske ilagt halv veiavgift i 2009, satsen er nå 1,87 kr pr liter. I neste års statsbudsjett varsles at hele systemet og ikke minst unntakene skal gjennomgås i løpet av 2014. – Argumentet fra gassbransjen har vært at naturgass vil fungere som en bro over til biogass. Vi ser nå i Trondheim at dette kan være en temmelig råtten bro. Naturgass er et fossilt drivstoff og bør avgiftsbelegges på linje med andre, sier Fjell Hojem.

VENTER PÅ STRATEGIEN
Han er imidlertid fullt klar over at en slik endring ikke vil skje over natta, og at det trengs andre grep for å få i gang byggingen på Skogn. – Vi har god tro på at en finansiering via Miljøpakken i Trondheim vil sikre biogassdrift på bussene her. Men denne problemstillingen vil komme opp i andre større byer i løpet av kort tid. Forhåpentligvis vil den lenge etterlengtede biogasstrategien gi bedre og mer forutsigbare rammebetingelser, sier Fjell Hojem.