kretslopet-bladlogo-387-90

Halvparten så mye matkasting i Finland

Hanna Hartikainen redigertHanna Hartikainen fra forskningsinstituttet MTT presenterte et omfattende materiale om matkasting i Finland på ForMat-konferansen. Mens hver innbygger i Norge kaster 50 kg mat årlig i husholdningsavfallet er tilsvarende mengde i Finland under det halve, om vi skal tro tallene som ble presentert på ForMat-konferansen før jul. ForMat-prosjektet har som mål å redusere mengden mat som kastes med 25% innen 2015. Selv om man lykkes med det er det altså langt igjen til nivået i Finland.

Både Mepex og Østfoldforskning har presentert tall for den norske kastingen av mat, både plukkanalyser og andre beregninger har konkludert med at hver nordmann kaster mer enn 50 kg spiselig mat og at denne kastingen i husholdningene står for mer enn 80% av det totale matsvinnet. Hanna Hartikainen fra MTT (det finske instituttet for landbruksforskning) presenterte helt andre tall fra Finland, basert på flere ulike undersøkelser.

Den grundigste undersøkelsen skriver seg fra 2010, da matavfallet fra 380 husholdninger (1054 personer) ble veid over en lengre periode. Resultatene viste at gjennomsnittlig matkasting lå på 23 kg pr person, altså under halvparten av nivået i Norge. Maten som ble kastet fordelte seg slik:

Grønnsaker, frukt og bær 33%

Ferdig tilberedt mat 24%

Kjøtt, fisk og meieriprod. 24%

Brød, pasta, ris 14%

Kaster 6% av innkjøpt mengde
I denne undersøkelsen ble også kvitteringene fra matinnkjøpene til de samme husholdningene samlet inn og undersøkt, slik at mengden matavfall kunne vurderes i forhold til innkjøpt mengde. Konklusjonen var at 6% av maten som ble kjøpt inn havnet i avfallet, andelen var høyest for poteter, brød og frukt med ca 8,5%. Denne metoden ga også mulighet for å vurdere verdien av det som ble kastet, her var resultatet at personer som bodde alene årlig kaster mat for 103 euro (864 kroner pr dd.) mens barnefamilier kastet for 74 euro pr hode.

Senere er det utført en stor plukkanalyse i Helsingfors der 7000 personer inngikk (KURU-prosjektet). Denne bekreftet resultatene over, da den konkluderte med at kastingen lå på ca 24 kg pr person årlig.

BNP forklarer ikke alt
Hva er så årsaken til den store forskjellen mellom Finland og Norge. Den mye omtalte sammenhengen mellom BNP og generert mengde avfall forklarer en del, i 2012 nådde Norges BNP 50 000 euro pr innbygger, mens det i Finland var 28 000 euro. Men justert for ulikt prisnivå blir forskjellen betydelig mindre, det personlige konsumet er av SSB beregnet å være 137% av gjennomsnittlig EU-nivå i Norge, mens Finland ligger på 116% av EU-snittet. Konklusjonen må dermed bli at finnene kaster en klart mindre andel av maten de kjøper inn enn det vi gjør.

– Norge ingen versting
Ole Jørgen Hanssen i Østfoldforskning sier til Kretsløpet at man generelt bør være litt forsiktig med å sammenligne slike tall over landegrensene, fordi metoder og hva som inkluderes ofte varierer. Likevel mener han undersøkelsene ikke levner tvil om at Finland og også Sverige kaster mindre mat enn vi gjør i Norge, spesielt av bakervarer. – Vi ser jo stor variasjon mellom grupper også i Norge. Men vi ligger på linje med en god del andre land, som for eksempel Danmark og England, der det kastes 56 kg pr innbygger. Det er dermed ikke slik at vi er en versting som ligger alene på topp, sier han.