kretslopet-bladlogo-387-90

Signerte avtale om halvering av matsvinn

SigneringsstafettEtter at f.h. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen, Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Roy Angelsvik og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Frode G Hestnes, hadde signert, gikk signeringspennen videre til representantene fra organisasjonene i matvareverdikjeden.Samarbeidet mellom matvarebransjen og myndighetene har nå nedfelt seg i en gjensidig forpliktende avtale med mål om å halvere matsvinnet innen 2030.

– FN har fastsatt sine bærekraftmål og et av dem er at matsvinn skal halveres innen 2030. Det er også det tallet vi setter oss som mål, men vår avtale er faktisk litt mer offensiv enn bærekraftsmålet, for mens FN setter sitt mål på forbrukernivå, setter vi det på hele verdikjeden. Det sa Klima- og miljøminister Vidar Helgesen på signeringsarrangementet hvor alle de fem departementene og de tolv organisasjonene som står bak avtalen var representert.
– Jeg har stor tro på frivillighet og samarbeid, og når initiativet kommer fra aktørene selv tror jeg det blir mer energi bak innsatsen enn gjennom lovgivning. Og jeg tror at når vi opptrer sammen, oppnår vi mer enn hver for oss, fortsatte han.
De fem departementene og organisasjonene i matvareverdikjeden signerte for et par år siden en intensjonsavtale om redusert matsvinn og det er den som har vært rammen for arbeidet som har vært gjort i mellomtiden, som å sette reduksjonsmål, finne effektive tiltak og utvikle indikatorer i hele matkjeden. – Siden da er det laget en liste over effektive tiltak og det er beskrevet hvordan vi skal kartlegge matsvinnet. Kartlegging er viktig for at vi skal kunne sette inn gode tiltak, sa Helgesen.
Avtalen beskriver en ansvarsfordeling for arbeidet for hver av partene. Den sier at matbransjen skal koordinere kartlegging og rapportering i sine bedrifter, mens myndighetene skal sammenstille nasjonal statistikk. Myndighetene skal kartlegge matsvinn fra forbrukerne, og både myndigheter og matbransje skal utføre tiltak som bidrar til at forbrukerne kaster mindre mat.
Alle sammenAlle avtalepartene samlet.Barne- og likestillingsminister Solveig Horne har også forbrukersaker under sitt departement. Hun understreket at forbrukerne trenger å være mer bevisste i sine innkjøp og håndtering av mat, men utfordret også matvarebransjen på å være kreative og nyskapende i årene framover. Tydeligere merking, nedprising, smartere emballasje, riktig porsjonering og satsing på netthandel var noen av tiltakene Horne anbefalte. Hun fortalte at en nylig utkommet SIFO-rapport konkluderte med at forbrukeren har lav bevissthet om hvor mye mat de faktisk kaster. – 64 prosent av forbrukerne tror de kaster mindre mat enn gjennomsnittet, mens 25 prosent mener de kaster omtrent det samme som andre. I følge den undersøkelsen er det få forbrukere som tenker over at matsvinn også er en miljøutfordring. De er mer opptatt av at å kaste mat er sløsing. For å utnytte dette kan man fokusere på hvordan man skal sløse mindre med maten og dermed spare penger, foreslo hun.
Statssekretær i Landbruks og matdepartementet, Hanne Maren Blåfjelldal, understreket at det gode samarbeidet om bekjemping av matsvinn mellom bransjen og myndighetene her i landet har vekket interesse internasjonalt. – Det kalles den norske modellen. Kanskje kan erfaringene våre med en slik bransjeavtale bidra til å inspirere andre aktører i andre land til nye arbeidsmetoder. Vi har nylig avsluttet et treårig nordisk prosjekt om matsvinn, og på møte i Nordisk Ministerråd for fiskeri, jordbruk, næringsmidler og skogbruk i Ålesund neste uke vil ministrene diskutere videre nordisk samarbeid mellom de nordiske landene, sa Blåfjelldal som understreket at alle parter må ta ansvar i denne saken.
Etter at representanter for alle de involverte departementene og organisasjonene hadde sagt sitt, var det klart for kulepennstafett. Avtalen ble høytidelig signert av alle parter før fellesfotografering og lunsj. Og den var naturligvis tilberedt av overskuddsmat.