Anlegg for kasserte kjøretøy følger ikke miljøkravene

Det ble funnet mange brudd på regelverket da Statsforvalteren gjennomførte tilsyn av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy i 2023. Illustrasjonsfoto iStock.

Den landsdekkende kontrollen av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy viste at mange ikke følger miljøkravene om forsvarlig behandling.

Statsforvalteren gjennomførte i 2023 tilsyn av 63 behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Resultatene viser at mange hadde brudd på regelverket. Mest alvorlig var mangler i skriftlige rutiner, miljørisikovurderinger og kompetansen til å håndtere kjølegasser. Det opplyser Miljødirektoratet.

Det er rundt 2,9 millioner biler i Norge. Ca. 130 000 blir hvert år sendt til behandlingsanlegg og sanert. Behandlingen av kjøretøyene på landets rundt 140 anlegg skal sikre forberedelse til ombruk og materialgjenvinning, både for å redusere avfallsmengder og for å oppnå god ressursutnyttelse. I tillegg saneres bilvrakene for farlige stoffer som kan føre til helse og miljøfare.

Mangler kompetanse om kjølegasser i klimaanleggene

Kontrollørene hos statsforvalterne fant mange brudd på kravene til opplæringsbevis i miljøregelverket om håndtering av fluorholdige kjølegasser i kjøretøyenes klimaanlegg. Fluorholdige gasser er klimagasser som bidrar til økt oppvarming av atmosfæren.

Mangler skriftlige rutiner og miljørisikovurderinger

Statsforvalterne avdekket også mange brudd på regelverket om skriftlige rutiner og vurderinger av miljørisiko. Disse kravene er viktige for at anleggene skal ha oversikt over hvilken miljøpåvirkning de har på omgivelsene, og for å ha kontroll på hvordan de best skal jobbe for å hindre mulig forurensning.

Det ble også avdekket en del brudd på kravene til fast bunndekke, som skal hindre at blant annet olje renner ut, drift av oljeutskillere og målinger av forurensning i avløpsvannet. Disse kravene skal sikre at forurensende væsker fra bilvrak ikke slippes ut i naturen når de behandles i anleggene.

Må rette opp brudd på miljøregelverket

De ansvarlige for prosjektene må rette bruddene på miljøregelverket. Statsforvalterne følger opp at dette blir gjort, veileder om regelverket og vil gjennomføre nye tilsyn der det er aktuelt.

Miljødirektoratet vurderer at fjorårets tilsyn har gjort behandlingsanleggene mer oppmerksomme på miljøkravene, og dermed at etterlevelsen av kravene vil bli bedre.

Kommer strengere krav til behandlingsanleggene

I tråd med at det stadig er flere el-biler i Norge og som etter hvert blir kassert, er det viktig at de som driver behandlingsanleggene er godt forberedt til å håndtere økte mengder med batterier fra el-bilene og etterleve kommende strengere EU-krav.

EUs batteriforordning, som vil innføres i Norge gjennom en ny batteriforskrift, stiller krav til sikkerhet og bærekraft i hele verdikjeden for batteriene og vil gi strengere krav til håndtering av slike i behandlingsanleggene.

 EU har også foreslått et nytt regelverk for kjøretøy som innebærer nye krav for behandlingsanleggene som behandler kasserte kjøretøy.  Det er viktig at bransjen gjør seg kjent med endringene som kommer og forbereder seg på å ivareta disse.

Rapporten fra tilsynet finnes her.

Forslagene til nye EU-krav for bilsektoren finnes her.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE