Fra neste år må industrien betale gebyr for egenkontrollrapporter

Fra neste år blir det gebyrplikt for behandling av egenkontrollrapport for industri med tillatelse gitt etter forurensningsloven. Det gjelder blant annet deponier og industribedrifter som jobber med avfall. Foto Glenn Carstens Peters/ Unsplash

Fra 2024 må virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven betale gebyr for myndighetenes saksbehandling av egenkontroll

Forurenser betaler-prinsippet tilsier at det er forurensende virksomheter som skal betale for myndighetenes arbeid med tillatelser etter forurensningsloven og tilsyn med at regelverket overholdes. Det opplyser Miljødirektoratet i en nyhetsmelding.

Kapittel 39 i forurensningsforskriften regulerer miljømyndighetenes arbeid med konsesjonsbehandling av industrisaker og oppfølging av krav i konsesjoner og i lov og forskrift gjennom tilsyn.

Det er i tråd med intensjonene i regelverket at også myndighetenes saksbehandling av egenkontrollrapportering fra industrien omfattes av forskriften, sies det i nyhetsmeldingen.

Behandling av årlig egenrapportering fra industri med tillatelse gitt etter forurensningsloven § 11, er ikke omfattet av gebyrordningen i dag. Det gjelder deponier og industribedrifter i sektorene landbasert industri, avfall, avløp og petroleumsindustri til havs. For virksomheter som driver med eksport/import av avfall er behandling av egenkontrollrapporter dekket av gebyr for behandling av søknad om samtykke, med hjemmel i avfallsforskriften. Disse er derfor ikke omfattet av lovendringen som trer i kraft fra 2024

Den foreslåtte endringen av kapittel 39 i forurensningsforskriften ble vedtatt av Klima og Miljødepartementet 21. august i år og er publisert på Lovdata.

Endringene innebærer innføring av gebyr for saksbehandling av egenkontrollrapporter fra industrien hos statsforvalterne og Miljødirektoratet, slik forskriften i dag regulerer ressursbruk for arbeid med tillatelser etter forurensingsloven og gjennomføring av tilsyn.

Endringene i forskriften vil også bidra til mer ensartet gebyrpraksis, og til at kvaliteten på data blir bedre.

Kapittel 39 i forskriften med oversikt over gebyrsatser finner du her.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE