Nasjonal høring – forslag til revidert rammedirektiv om avfall

Forslaget innebærer at sosiale og ideelle entreprenører/foretak som samler inn brukte tekstiler skal få fortsette med innsamling til ombruk, som her hos UFF og Resirkula på Hamar.

Europakommisjonen foreslår å endre rammedirektivet om avfall, slik at tekstilprodusenter får mer ansvar for tekstilavfall. Det settes også mål for reduksjon av matavfall. Nå kommer forslaget på høring.

Det melder Miljødirektoratet som viser til Europakommisjonens regelverksforslag.

Formålet med denne høringen er både å informere om kommende regelverk, og at vi får bredere grunnlag for å vurdere konsekvenser av Europakommisjonens forslag. Miljødirektoratet ønsker innspill om eventuelle viktige norske interesser knyttet til dette forslaget, og om særlige problemstillinger av rettslig eller faglig karakter.

Utvidet produsentansvar for tekstiler

EU vil at produsentene skal ta en større del av ansvaret for klima- og miljøutfordringene produksjon og forbruk av tekstiler utgjør, ved å gjøre det obligatorisk for EUs medlemsland å gjennomføre produsentansvar. Dette innebærer at tekstilprodusenter må dekke kostnadene for håndteringen av tekstilavfall. Kommisjonen foreslår at kostnadene skal justeres basert på hvor miljøvennlig tekstilene er.

Målet er at dette skal gi produsentene insentiver til å øke produktenes sirkularitet gjennom design, innovasjon og sirkulære forretningsmodeller, slik at klær og tekstiler varer lenger, repareres, og brukes om igjen.

Kommisjonen foreslår også nye regler for håndtering av tekstilavfall i tråd med EUs tekstilstrategi. Brukte klær skal prioriteres for ombruk, og mer av tekstilavfallet skal leveres til materialgjenvinning.

Forslaget går også inn på problemet med ulovlig transport av tekstilavfall til land som ikke kan behandle avfallet på en god måte. Forslaget skal tydeliggjøre hva som er avfall og hva som er ombrukbart for å unngå at avfall blir eksportert som tekstiler til ombruk.

Miljødirektoratet forventer at en eventuell innføring av en produsentansvarsordning vil føre til avfallsreduksjon på sikt, økt materialgjenvinning av avfallstekstiler, og noe økte kostnader for produsentene.

Landene skal sikre at sosiale og ideelle entreprenører/foretak som samler inn brukte tekstiler skal få fortsette med innsamling til ombruk.

Bindende mål for å redusere matavfall

Det reviderte direktivet har også et klart mål om å redusere matavfall. I dag kaster EUs innbyggere i snitt 131 kilo mat i året. Kommisjonen foreslår at EUs medlemsland skal redusere mengden matavfall i matindustrien med 10 prosent, og med 30 prosent per innbygger samlet for dagligvare, serveringssteder og husholdninger innen 2030 fra referanseår 2020. Dette gjelder alt matavfall, ikke bare kassert, nyttbar mat.

Kommisjonen har foreslått at målene skal være rettslig bindende, og medlemslandene må iverksette tiltak for å nå dem.

Norge har et nasjonalt mål om 50 prosent reduksjon av matsvinn – det vil si nyttbart matavfall -gjennom hele verdikjeden. Det er nedsatt et bredt sammensatt matsvinnutvalg som skal vurdere helhetlige tiltak for å oppnå dette. Utvalget skal levere arbeidet til Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet innen 31. desember 2023. Tiltakene som utvalget eventuelt presenterer, vil kunne sikre at Norge også oppnår de bindende målene foreslått av EU-kommisjonen.

Dette må vurderes nærmere når utvalget er ferdig med sitt arbeid.

Høringsuttalelser

Mer informasjon og forslaget til direktivtekst finnes her. Miljødirektoratet gjør oppmerksom på at eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE