Produsentansvar for utstyr til fiske og akvakultur

Miljødirektoratet anbefaler at produsentansvaret omfatter fiskeutstyr som blir brukt i havet og i ferskvann, inkludert oppdrettsanlegg på land.

Utstyr fra fiske og akvakultur er en stor kilde til plastforsøpling. Nå foreslår Miljødirektoratet å gi produsentene større ansvar.

– Vår forventning er at et utvidet produsentansvar kommer til å redusere forsøpling og mikroplast i havet, samtidig som det blir økt ombruk og materialgjenvinning av dette utstyret. Det er rett og slett vinn-vinn for miljøet og sikrer en mer sirkulær økonomi, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

I 2019 kom EUs direktiv om plastprodukter. Direktivet inneholder krav om utvidet produsentansvar for en rekke plastprodukter og fiskeutstyr med plast fra fiskeri, akvakultur (oppdrettsnæringen) og fritidsfiske. Dette innebærer at produsenter og importører (heretter omtalt som produsenter) blant annet må dekke nødvendige kostnader for separat innsamling av kassert fiskeutstyr og etterfølgende transport og behandling.

Miljødirektoratet anbefaler at produsentansvaret omfatter fiskeutstyr som blir brukt i havet og i ferskvann, inkludert oppdrettsanlegg på land. Nå er forslaget sendt til Klima- og miljødepartementet, som etter hvert vil gi Miljødirektoratet oppdrag om høring. Målet er at forskriftsendringen skal tre i kraft i desember 2024.

Produsenter skal sørge for separat innsamling

Forskriftsforslaget inneholder krav til produsenter om å sørge for separat innsamling av kassert fiskeutstyr som inneholder plast. Dette innebærer at produsentene skal sørge for at systemer for separat innsamling er tilgjengelig i tilstrekkelig omfang i de geografiske områdene der produktene brukes.

Produsentene må legge til rette for ombruk og materialgjenvinning av innlevert fiskeutstyr når produsentansvaret trer i kraft.

Ettersom dette er en ny produsentansvarsordning, ønsker vi ikke å regulere for mye detaljer i første omgang. Når produsentansvaret er på plass og vi har høstet erfaringer med ordningen, kan det være behov for å gjøre justeringer i forskriften. Dette vil vi gjøre for å sikre at produsentansvarsordningen bidrar til økt separat innsamling, ombruk og materialgjenvinning av kassert fiskeutstyr. Det kan på sikt innebære å sette minstekrav til separat innsamling og/eller til forberedelse til ombruk eller materialgjenvinning.

– Det foregår mye godt arbeid når det gjelder innsamling og materialgjenvinning langs kysten i dag. Vi må derfor bygge videre på det som allerede eksisterer i dag, før vi eventuelt skjerper kravene, sier miljødirektøren.

Fiskeutstyr er en betydelig kilde til plast i havet

I Norge viser undersøkelser at 46 prosent av plastavfallet som ender opp på strender kommer fra fiskeri og akvakultur, og at det i hovedsak stammer fra Norge. Fiskeutstyr på avveie er marin forsøpling, som blir brutt ned til mikroplast og sprer seg over store avstander. Tapt fiskeutstyr i havet fører også til spøkelsesfiske, fordi utstyr som garn og teiner fortsetter å gjøre det utstyret er laget for å gjøre, fange fisk og skalldyr. Dette er svært skadelig for det marine miljøet over tid.

– Omfanget av forsøpling fra disse næringene er alvorlig. Vi er i en situasjon der de som lever av havet, forsøpler sitt eget næringsgrunnlag. Vi er nødt til å samle inn mer av fiskeutstyret og sikre at det går inn i et sirkulært system for å begrense miljøproblemene denne plasten påfører havet, sier Hambro.

Skal dekke kostnader for separat innsamling og avfallshåndtering

Våre anbefalinger til produsentansvaret legger opp til at utstyrsprodusenter må dekke nødvendige kostnader som havner og andre aktører får for separat innsamling med etterfølgende transport og behandling av kassert fiskeutstyr. Eksempler på andre aktører er kommuner, bøterier og servicestasjoner hos utstyrsprodusenter.

Det skal etableres produsentansvarsselskap som godkjennes av Miljødirektoratet og som skal ivareta pliktene på vegne av produsentene. Produsentansvarsselskap skal sørge for et tilstrekkelig innsamlingssystem og kan inngå avtaler med aktører som legger til rette for separat innsamling og behandling av kassert fiskeutstyr.

Havnene har siden 1. oktober 2023 hatt ansvar for å legge til rette for å samle inn og sortere avfall fra skip, blant annet kassert fiskeutstyr og tapt fiskeutstyr som fiskere får som bifangst i forbindelse med fiske.

Det skriver Miljødirektoratet.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE