Miljødirektoratet krever 16,5 millioner av Glasopor as for opprydning i Ottaelva

KULER I ELVA: Fabrikkens lagerområde ble oversvømt i oktober 2018 og 25 tonn med skumglasskuler ble ført nedover vassdraget. Foto: Glasopor as.

Etter flere måneders saksbehandling har Miljødirektoratet kommet til at Glasopor as må betale for opprydningen av skumglass fra Ottavassdraget. Men Glasopor finner dette urimelig og klager vedtaket inn for Klima- og miljødepartementet.

 

Den voldsomme flommen i oktober 2018 rammet lageret til Glasopor-fabrikken i Skjåk og sendte 25 000 tonn av det lette og vannfaste byggemateriale nedover elva. Glasopor mente forurensningen skyldtes en ekstraordinær naturkatastrofe og påtok seg ikke ansvaret for opprydningen som Statsforvalteren i Innlandet iverksatte. Nå mener Miljødirektoratet at bedriften, som eies av returselskapet Sirkel, likevel må betale for opprydningen. Miljødirektør Ellen Hambro sier de har kommet til dette etter en grundig gjennomgang av bedriftens innspill og argumenter.

– Det er uheldig dersom det etableres en praksis for lemping av forurensningsansvaret i saker der klimaendringene er medvirkende årsak til akutt forurensning. Det vil i realiteten frita virksomheter fra det ansvaret de har for å gjøre vurderinger av og ta høyde for den økte risikoen klimaendringene medfører for miljøpåvirkning fra sin aktivitet, sier Hambro.

Miljødirektoratets avgjørelse kan påklages til Klima- og miljødepartementet. Og det vil Glasopor gjøre: – Vi er uenige i Miljødirektoratets konklusjon om at Glasopor må bære ansvaret for konsekvensene av flommen og vil påklage vedtaket. Vi står fast ved at Glasopor ikke kan lastes for flommen som rammet helt uventet på et sted ingen hadde forventet flom. Flommen ble heller ikke varslet av myndighetene. Vi er en liten miljøbedrift som driver vår virksomhet i tråd med alle offentlige godkjenninger, på en offentlig godkjent tomt. Næringslivet kan ikke bære et større ansvar for kostnader ved plutselige og uventede naturkatastrofer enn det offentlige, sier adm. dir. Per Annar Lilleng i Glasopor as og Sirkel Materialgjenvinning as.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE