– Økte avgifter, støtteordninger og bedre regelverk må til

K +

– Avgifter på «lineære» produkter som kunstgjødsel og naturgass, forbud mot torv, heving av CO₂-avgiften og investeringsstøtte til distribusjon. Det er blant de viktigste tiltakene for å få fart på utnyttelsen av landets bioressurser.

Det finnes en del planer om nye biogassanlegg, men i det store og hele går det ganske smått framover med en såkalt sirkulær utnyttelse av bioressursene her i landet. En del av Avfall Norges prosjekt Bio2025 har vært å identifisere barrierene, altså systematisk avdekke hva som står i veien for en bedre utnyttelse av de biologiske avfallsressursene . Resultatene ble presentert på Bioseminaret 29. september. De viser at det ikke er noen mangel på hindringer, verken økonomiske eller regulatoriske. Bergfald miljørådgivning har vært engasjert til en kartlegging hos aktørene i bransjen og identifisert det som oppleves som de ti viktigste barrierene:

  1. Ulik tolkning og praktisering av regelverk.
  2. Opplevd usikkerhet om økonomiske virkemidler.
  3. Mangelfulle støtteordninger.
  4. Mangelfull infrastruktur.
  5. Manglende myndighetskrav til utsortering.
  6. Usikkerhet om markedsutviklingen.
  7. Komplekst aktørkart.
  8. Koordineringsutfordringer mellom ulike myndigheter.
  9. Lokale planprosesser hindrer anleggsetablering.
  10. Utfordrende kvalitetskrav.

Altså nok å ta tak i. Og det ble presentert en liste med hele 30 aktuelle tiltak for å møte disse utfordringene. Men med den ofte siterte sinnsrobønnen (Gud, gi meg sinnsro til å godta det jeg ikke kan forandre, mot til å forandre det jeg kan, og visdom til å se forskjellen) i bakhodet, har Avfall Norge plukket ut ti av disse som organisasjonen ønsker å jobbe videre med. Både fordi disse er vurdert som de mest effektive, men også fordi det her er mulig å oppnå noe. Da sitter vi igjen med følgende liste:

– Avgift på de lineære produktene torv, kunstgjødsel og naturgass

– Forbud mot torv i vekstjord

– Høyere CO₂-avgift

– Investeringsstøtte til gassdistribusjon

– Rask revisjon av gjødselregelverket

– Krav om økt bruk av biogass i industrien

– Forskriftsfestet leveringsplikt for gjødsel, halm og fiskeriavfall.

– Tydeligere politiske mål for sirkulære verdikjeder

– Bedre system for å dokumentere miljøgevinster.

Resultatene fra prosjektet ble først presentert på webinar arrangert av Avfallsforsk 24. september. Her trakk direktør Cecilie Lind også fram behovet for forutsigbarhet. – I Sverige har regjeringen gitt tilsagn om produksjonsstøtte for biogass de neste 40 årene. Her i Norge forhandles det hvert år om noen kroner til gjødselbasert produksjon gjennom jordbruksavtalen, sa hun. Lind konstaterte videre at noen av disse tiltakene på lista over allerede hadde politikernes oppmerksomhet, mens andre ville bli tyngre å selge inn.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE