Alvorlige brudd på miljøregelverket hos Franzefoss Eide

Tilsyn etter denne brannen i desember viste flere alvorlige brudd på regelverket hos Franzefoss på Eide i Øygarden. Foto: Franzefoss.

Franzefoss Eide på Sotra håndterer ikke farlig avfall etter reglene og har alt for dårlig kontroll med utslipp fra behandlingsanlegget. Det er Miljødirektoratets konklusjon etter tilsyn gjennomført etter en brann på anlegget i desember 2021.

Franzefoss Gjenvinning AS avdeling Eide tar imot og behandler boreavfall fra Nordsjøen.

– Vi ser alvorlig på bruddene på regelverket vi avdekket hos Franzefoss Eide. Branner i behandlingsanlegg for farlig avfall er alvorlige hendelser fordi potensiale for forurensing er stort. Miljødirektoratet prioriterer derfor å følge opp at bedriftene jobber for å forebygge og unngå slike hendelser, sier seksjonsleder Einar Knutsen i Miljødirektoratet i en nyhetsmelding.

Mottakskontrollen er ikke god nok

Det er strenge krav til hvordan virksomheter som mottar farlig avfall skal håndtere dette avfallet. I forkant av brannen i desember ble det benyttet personell fra et eksternt firma til å flytte farlig avfall inne på området til Franzefoss Eide. Disse personene hadde ikke fått opplæring i de interne rutinene Franzefoss har for å håndtere slikt avfall, slik regelverket krever.

Ulovlige utslipp til luft

Tilsynet viste at Franzefoss Eide i 2021 hadde ulovlige utslipp til luft i lange perioder. Dette gjelder spesielt utslipp av karbonmonoksid (CO) og totalt organisk karbon (TOC).

De ulovlige utslippene ble ikke oppdaget av Franzefoss Eide før virksomheten startet egenrapporteringen for 2021, dvs. i februar 2022, og viser at bedriften ikke har fulgt med på sine utslipp.

Måler ikke utslipp

Virksomheten har ikke gjennomført flere lovpålagte utslippsmålinger. Dette gjelder blant annet målinger av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), kadmium, kvikksølv, bly og dioksiner. Slike målinger skal gjennomføres to ganger per år. Anleggets oljeutskiller ble heller ikke kontrollert eller utslippene målt.

– Vi forventer at alle virksomheter har god kontroll på driften sin og daglig benytter et godt implementert internkontrollsystem for å sikre at alle krav følges opp og at alle ansatte gis tilstrekkelig opplæring. Dette gjelder ikke minst i et konsern som Franzefoss, sier Einar Knutsen.

Formålet med internkontroll er å sikre at bedrifter har gode rutiner for å planlegge og gjennomføre arbeidet ved virksomheten, og at systemet følges i praksis.

Lagret for mye farlig avfall

Franzefoss Eide har tillatelse til å lagre en viss mengde farlig avfall. Høsten 2021 fra slutten av oktober til slutten av november lagret virksomheten mer farlig avfall enn de hadde lov til.

Så langt i 2022 har virksomheten holdt seg innenfor lagringskravene i tillatelsen.

Videre oppfølging

Miljødirektoratet følger opp virksomheten tett, og det er aktuelt med nye tilsyn i løpet av 2022.

Les også: Stor brann hos Franzefoss i Øygarden

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE