Mange brudd ved avfallsdeponier

Foto fra rapporten: Alexander Kristiansen

Et landsdekkende tilsyn av 40 aktive deponier for ordinært avfall avdekket mange brudd på deponiregelverket. Det opplyser Miljødirektoratet. 

Brudd på deponiregelverket gir risiko for utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer i miljøet.

Tilsynsaksjonen som Statsforvalterne gjennomførte høsten 2023 fant at nesten alle deponieierne har mangelfulle systemer for å følge miljøregelverket. Mange av deponieierne har ikke gjennomført gode nok risikovurderinger og har ikke fulgt de opp med planer og tiltak for å redusere risikoen ved driften av deponiene.  De må også forbedre rutinene for driften av disse.

Regelverket skal sikre at deponeringen av avfall skjer på en forsvarlig og kontrollert måte.

Aksjonen har også avdekket at det er mangler ved kontrollen av mottak av avfall hos 61 % av deponiene.

Mottakskontroll innebærer blant annet at den ansvarlige ved deponiet må kontrollere at avfallet som kommer inn, er lovlig å deponere der. En slik kontroll består av å gå gjennom dokumentasjonen av avfallet, sjekke avfallet og gjøre stikkprøvekontroller.

Statsforvalteren kontrollerte også om eierne av deponiene hadde kontroll på utslipp og rensing av sigevann fra deponiene. Mellom 25 % og 42 % hadde brudd på reglene på dette kontrolltemaet. Dette er alvorlig da det øker risikoen for utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer fra sigevannet.

Disse stoffene kan gi negative effekter på omgivelsene. Det er derfor viktig at deponieier har god kontroll på vannbalansen i deponiet, overvåker og renser utslippet der det er nødvendig.

Resultatene fra denne landsdekkende aksjonen viser at deponieierne som ansvarlige må forbedre seg på alle områder som var tema i aksjonen.

Miljødirektoratet forventer at eierne av deponiene følger opp og driver deponiene i henhold til miljøkravene.  Statsforvalterne vil følge opp de deponiene med tilsyn for å bidra til at de drives på forsvarlig vis og i tråd med kravene i regelverket.  Statsforvalteren vil også oppdatere og justere krav i tillatelsene der det er behov for dette.

Rapporten fra tilsynsaksjonen kan du lese her

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE