Mindre biodrivstoff i 2020, men større andel avfallsbasert

K +

NEDGANG: Kraftig nedgang i bruken av biodrivstoff i fjor, men årsaken er nesten en fordobling av andelen avansert biodrivstoff.

Miljødirektoratets oversikt viser at bruken av biodrivstoff gikk ned fra 615 til 500 millioner liter fra 2019 til 2020. Men salget av såkalt avansert biodrivstoff økte med 100 millioner liter. Og det er slakteavfall fra USA som er den største råstoffkilden.

 

Hvert år rapporteres tall for omsetningen av flytende biodrivstoff til veitransport til Miljødirektoratet og i 2020 var det 12 selskaper som rapporterte inn slikt salg. Og tallene viser altså at andelen avansert biodrivstoff, som i hovedsak produseres av avfall og rester, har økt fra 38 til 66 prosent. Biodrivstoff basert på palmeolje er faset helt ut i 2020, men også mengden annet konvensjonelt biodrivstoff – i hovedsak produsert av raps – er redusert med mer enn 100 millioner liter. – Det er en gledelig utvikling at det selges mer avansert biodrivstoff og at palmeolje fases ut. Det viser at vi er på riktig vei, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I 2020 var slakteavfall som ikke kan brukes til dyrefôr det mest brukte råstoffet, etterfulgt av raps og brukt frityrolje. Men 66 prosent av alt råstoffet kom fra Nord-Amerika og 26 prosent fra Europa, bare 1 prosent var norsk råstoff.

Tallene viser også at biodrivstoff utgjorde omtrent 13 prosent av alt flytende drivstoff som ble brukt til veitransport. Dette er adskillig mindre enn omsetningskravet som i 2020 påla de som selger drivstoff å bruke minst 21 prosent biodrivstoff. Men fordi avansert biodrivstoff telles dobbelt i denne beregningen kan innblandingskravet oppfylles selv med lavere innblanding.

Årets innblandingskrav for biodrivstoff er på 24,5%. Fjorårets omsetning av drivstoff til veitrafikken var på 3,8 milliarder liter. Det betyr at dersom alt biodrivstoff som omsettes i år hadde vært av den konvensjonelle typen måtte volumet opp i 930 millioner liter. Men om alt er avansert kan dette volumet halveres, og om fordelingen er den samme som i 2020 vil årets innblandingskrav oppfylles ved omsetning av 620 millioner liter.

Ifølge Miljødirektoratet bidro bruken av flytende biodrivstoff til å kutte Norges utslipp med 1,2 millioner tonn CO2 i 2020. Men for å beregne den globale klimaeffekten må utslippene fra produksjonen av biodrivstoffet inkluderes i regnestykket. Men selv når disse er med førte bruken i Norge i fjor til en reduksjon av utslipp på totalt 1 millioner tonn CO2-ekvivalenter globalt. I følge Miljødirektoratet.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE