Nedslående resultat av tilsynsaksjon for avfallsforbrenningsanlegg

Høsten 2019 gjennomførte Fylkesmannen og Miljødirektoratet en nasjonal tilsynsaksjon av ordinære avfallsforbrenningsanlegg. Aksjonen avdekket et høyt antall brudd, relativt jevnt fordelt mellom de tre hovedtemaene Internkontroll, Utslippskontroll og Avfall, og direktoratet konkluderer med at mange anlegg har for dårlig oversikt over egne utslipp.
Mange avfallsforbrenningsanlegg har for dårlig styring med egne utslipp til luft. Flere anlegg mangler også oversikt over omfanget av utslippene, skriver Miljødirektoratet.
Mange avfallsforbrenningsanlegg har for dårlig styring med egne utslipp til luft. Flere anlegg mangler også oversikt over omfanget av utslippene, skriver Miljødirektoratet.

Siste gang det ble gjennomført en tilsynsaksjon var i 2009. Resultatene viste at virksomhetene ikke hadde tilstrekkelig mottakskontroll og det ble avdekket at et relativt høyt antall virksomheter hadde utslipp over grenseverdiene. I oppsummeringen ble det anbefalt en oppfølgende aksjon. Denne er nå gjennomført.

I rapporten som nå foreligger kan man lese at mange virksomheter har brudd på grenseverdiene sine for utslipp til luft, samt mangelfulle eller manglende rutiner knyttet til oppfølging av slike brudd. Det er i en del tilfeller vanskelig å vurdere omfanget av brudd på virksomhetenes grenseverdier fordi virksomhetene ikke har rutiner som sikrer at de måler, beregner og registrer sine utslipp på en konsistent og korrekt måte. Det er også i flere tilfeller avdekket feil i måten disse tingene gjøres. Hos en god del virksomheter virker det ikke som om de kan redegjøre fullstendig for de grunnleggende årsakene til problemene.

Alt i alt mener direktoratet at mange virksomheter ikke har tilstrekkelig kontroll med sine utslipp til luft og de grunnleggende årsakene til disse. Direktoratet ser alvorlig på dette da utslippene potensielt kan utgjøre betydelig ulovlig forurensing.

Kilde: Miljødirektoratet

Kilde: Miljødirektoratet

Innen hovedtemaet Avfall dominerer brudd knyttet til rutiner for håndtering og lagring av farlig avfall. Siden aksjonen i 2009 har en rekke ordinære avfallsforbrenningsanlegg fått tillatelse til å forbrenne enkelte typer farlig avfall sammen med det ordinære avfallet. Bruddene som er registrert på farlig avfall omhandler oftest mangelfulle eller manglende miljørisikovurderinger og skriftlige rutiner knyttet til håndtering og forbrenning av slikt avfall, noe som kan bidra til at avfallet ikke håndteres og forbrennes forsvarlig.

Der virksomhetene har gjentakende brudd på sine utslippsgrenser forventer miljømyndighetene at virksomhetene kontinuerlig følger med på dette, og jobber med å avdekke og rette opp de grunnleggende årsakene til utslippene. Der det har vist seg at innførte tiltak ikke fungerer forventes det at virksomhetene har satt i verk ytterligere tiltak. Denne arbeidsmetodikken skal være dokumentert gjennom virksomhetenes internkontroll. Det ble avdekket brudd på internkontrollforskriften hos 14 av 15 kontrollerte anlegg. Bruddene var knyttet til temaene utslippskontroll og håndtering og forbrenning av avfall, spesielt farlig avfall. De gjaldt hovedsakelig miljørisikovurderinger, avvikshåndtering og mangelfulle eller manglende rutiner.

– Vi anser at bruddene indikerer at virksomhetene ikke har tilstrekkelig kontroll med sine utslipp, at de har mangelfulle rutiner knyttet til blant annet utslippskontroll og håndtering av farlig avfall og at de ikke har tilstrekkelig dokumenterte miljørisikovurderinger. Samlet sett anser vi at dette kan medføre en forhøyet risiko for utslipp, heter det i rapporten.

Miljødirektoratet vil følge denne bransjen tett opp videre fremover. Dette vil skje både i form av at fylkesmannen kontrollerer at bruddene er rettet og at det føres nye risikobaserte tilsyn med virksomhetene fremover, samt at virksomhetenes egenkontrollrapportering kontrolleres grundig.

– Vi forventer at både virksomhetene og bransjeforeningene tar tak i resultatene fra aksjonen og jobber med å sikre at virksomhetene etterlever miljøkravene bedre. I tillegg vil Miljødirektoratet jobbe med å etablere tydelige avklaringer om kravene og veiledningsmateriell til fylkesmannen, heter det videre. Det opplyses at i forbindelse med behandling av søknader fra virksomhetene om økt volum eller forbrenning av nye typer farlig avfall, vil forurensningsmyndighetene vurdere dette i lys av virksomhetenes utslippskontroll og brudd på utslippsgrenser ved inspeksjoner og egenkontrollrapportering.

Rapporten kan leses her.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE