Ny rapport om sigevann fra deponi

Deponiregelverket slår fast at resipientens sårbarhet og miljømål må være kjent og legges til grunn for en vurdering av forsvarlig utslippskvalitet.

NIBIO, NIVA og NGI har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å utarbeide faktagrunnlaget for sigevann fra deponier. Faktagrunnlaget er tenkt å være til hjelp for saksbehandlere hos forurensningsmyndighetene for vurdering og regulering av sigevannsutslipp fra deponier. I tillegg skal det være et grunnlag for videre utvikling av dagens veiledere.

Forbudet mot deponering av organisk avfall ble innført i 2009. Siden den gang har mengden organisk nedbrytbart avfall til deponi blitt drastisk redusert. Dette har hatt stor betydning for sigevannets sammensetning med reduksjon i innholdet av organisk stoff og nitrogen. Mange deponier har imidlertid eldre deler som inneholder avfall med organisk innhold, noe som påvirker dagens sigevann, kan man lese i rapporten.

Med innføring av deponiregelverket kom krav til oppsamling av sigevann og krav om at sigevannet skal «ha en forsvarlig utslippskvalitet, før det kan slippes til resipient». Dette krever blant annet at resipientens sårbarhet og miljømål må være kjent og legges til grunn for en vurdering av forsvarlig utslippskvalitet.

Med innføring av vannforskriften og mer kjennskap til sigevannets sammensetning fra eldre og aktive deponier, er det derfor behov for å oppdatere dagens veiledningsmateriell som omfatter sigevann fra deponi

Arbeidet er basert på relevant regelverk, tidligere utarbeidet veiledningsmateriell og publikasjoner, bøker, rapporter etc. som omhandler sigevann og deponier. I tillegg er prosjektgruppas kunnskap relatert direkte til prosjekter, blant annet erfaringer fra arbeid med problemstillinger knyttet til deponi av varierende størrelse tatt med. For å innhente erfaringer og synspunkter fra bransjen er det også foretatt intervjuer av et utvalg deponieiere i ulike deler av landet. Det er fem deponieiere som er representert i undersøkelsen, og det er innhentet erfaringer fra totalt åtte ulike deponier. Deponiene er valgt i samråd med Miljødirektoratet basert på en vurdering av representativitet, opplyses det i rapporten.

Rapporten omfatter følgende temaer:

  • Avfallsfraksjoner og forventet sigevannssammensetning
  • Vurdering av sigevannets påvirkning på resipienter
  • Dagens praksis for håndtering av sigevann
  • Overvåkning av sigevannsutslipp

Faktagrunnlaget vil altså også danne grunnlag for oppdatert veiledning fra Miljødirektoratet om sigevann fra deponier. Miljødirektoratet presiserer at inntil dette veiledningsmateriale er oppdatert er «Veileder om overvåking av sigevann fra avfallsdeponier» gjeldende veiledning fra Miljødirektoratet.

Her er rapporten med oppdatert kunnskap om sigevann fra deponier

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE