Ny start for standardiseringsarbeidet innenfor avfall og gjenvinning

Det er et kjent fjes innen avfallsbransjen som nå fronter arbeidet med å etablere nye nasjonale standarder for avfall og gjenvinning. Håkon Jentoft er tidligere direktør i Avfall Norge.

Etter signaler fra flere aktører i avfallsbransjen ønsker Standard Norge å revitalisere arbeidet med avfall og gjenvinning. Det inviteres til oppstartsmøte for en ny nasjonal standardiseringskomité 2. mai.

Omstillingen til en sirkulær økonomi vil endre hvordan varer blir designet, produsert, forbrukt og avhendet og dette vil påvirke avfallshåndteringen hos innbyggere og næringsliv. Avfallsbransjen er og vil være sentral i sin del av verdisirkelen og har en viktig rolle for å formidle behov og kunnskap til de andre leddene i sirkelen.

Revisjon og utvikling av nytt regelverk i EU og nasjonalt vil påvirke hva som er avfall og hvordan dette skal håndteres i framtiden. Og EU-kommisjonen har varslet økt bruk av standarder som et verktøy for implementering og en reell grønn omstilling.

Viktig verktøy

Nå er ikke standarder og standardisering ukjent for den norske avfallsbransjen. I tillegg til europeiske og internasjonale standarder har avfallsbransjen tatt initiativ til utvikling av norske, nasjonale standarder.  Men EUs kommende regelverk, nye teknologier og løsninger vil drive utviklingen av avfallsbransjen inn i en ny framtid. Standarder og standardisering vil bidra til å skape en helhetlig ramme for utviklingen, koble sammen flere ledd i verdisirkelen og befeste beste praksis og neste praksis.

Derfor bør norsk avfallsbransje engasjere seg i standardiseringsarbeidet, og være med i utformingen av kjørereglene, skriver Standard Norge i en pressemelding.

Oppgaven til en ny nasjonal standardiseringskomite blir å følge og delta i relevant standardiseringsarbeid på avfall og gjenvinning internasjonalt (ISO) i Europa (CEN).

Innsamling – og klassifikasjon av avfallet

Avfallsbransjen selv har identifisert behov for revisjon av eksisterende norske standarder og utvikling av nye, som et viktig virkemiddel for å få til både en informasjonsflyt og fysisk flyt av materialer gjennom verdisirkelen. Det er allerede besluttet at den nasjonale komiteen vil revidere standardene NS 9432:2014 Tilrettelegging av renovasjonsløsninger og utførelse av innsamling – Krav og anbefalinger og NS 9431:2011 Klassifikasjon av avfall.

I tillegg er det foreslått å lage en veiledning for å redusere risiko for brann i avfallsanlegg. Ved behov kan det være aktuelt å opprette arbeidsgrupper under standardiseringskomiteen for å samle spesialister innenfor de ulike områdene.

Bred invitasjon

Kvaliteten på standardene og standardiseringsarbeidet er avhengig av at alle berørte parter deltar i prosessen med å utarbeide dem. Standard Norge oppfordrer derfor alle som er engasjert innenfor avfall og gjenvinning til å melde seg på og delta i den nasjonale komiteen. Eksempelvis kan dette være aktører fra:

 • Bransje- og interesseorganisasjoner innenfor avfallshåndtering
 • Private avfallsselskaper
 • Kommuner og interkommunale avfallsselskaper
 • Industri som produserer og/eller bruker avfallsbaserte råvarer
 • Behandlingsanlegg for avfall
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Forskningsinstitusjoner som er involvert i avfall og miljø
 • Rådgivingsaktører
 • Forsikringsbransjen
 • Miljøorganisasjoner
 • Forbrukerorganisasjoner

Oppstartmøte 2. mai

Arbeidet vil sparkes i gang med et oppstartsmøte 2. mai kl. 1300 til 1600. Da vil det bli orientert om det arbeidet som foregår i Europa (CEN) og internasjonalt (ISO). Og om hvordan Standard Norge tenker seg organiseringen av det nasjonale arbeidet og hvilke arbeidsoppgaver som er aktuelle. Møtestedet er Lilleakerveien 2b i Oslo, men det er også mulig å delta via web.

De som er interessert i å delta på møtet og/eller bidra i standardiseringsarbeidet kan kontakte prosjektleder Sigridur Thormodsdottir eller leder for markedsutvikling Håkon S. Jentoft for mer informasjon.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE