Revidert: Foreslår 150 millioner til oppryddingen av lavradioaktivt avfall etter Søve gruver

Måling av radioaktivitet i området ved Søve gruve - Foto: Hanne Lund-Nilsen, NND

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 11. mai og regjeringen foreslår å sette av 150 millioner til oppryddingsarbeidet av det lavradioaktive avfallet etter virksomheten ved Søve gruver. 

Det er den statlige etaten Norsk nukleær dekommisjonering (NND) som har ansvaret for oppryddingen.

– Vi har en anbudskonkurranse gående med en kostnadsramme på 120 millioner og med en godkjenning av tilleggsbevilgningen i det reviderte nasjonalbudsjettet er vi et stort skritt nærmere målet om opprydding av 5000 tonn med lavradioaktivt avfall, sier sektordirektør teknisk Nils Bøhmer i NND i en pressemelding.

Målsettingen med oppryddingen er å sikre at området kan brukes uten begrensninger og at avfallet ikke lenger fører til ulempe for befolkning og miljø.

Opprydningsjobben består av oppgraving av de forurensede massene, eventuell mellomlagring, transport til et godkjent deponi, samt sluttkontroll og tilbakeføring av området. Anbudet forutsetter en deponeringsløsning i et godkjent deponi, og gjennomføringen forutsetter også nødvendige tillatelser fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og andre relevante myndigheter.

Om avfallet

I perioden 1953-1965 drev AS Norsk Bergverk utvinning av metallet niob og produksjon av ferroniob ved Søve gruver. I produksjonen av ferroniob ble de naturlige grunnstoffene uran og thorium konsentrert opp til en unaturlig høy konsentrasjon i slagget som ble deponert på området. I dag er slagget blandet med andre materialer og er delvis tildekket. Volumet som skal fjernes anslås å tilsvare opp til 5000 tonn. Det er usikkerheter rundt masseanslaget. Det lavradioaktive avfallet har ikke noen vesentlig påvirkning på mennesker og miljø, men noe av materialet overskrider grensen som norske myndigheter har satt for hva som skal regnes som radioaktivt avfall og området skal derfor saneres.

Staten har ansvaret for oppryddingen

I 2010 påtok staten seg ansvaret for å rydde opp, og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) påla i 2014 Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) å gjennomføre en permanent sikring av deler av restmaterialet. Siden da har det blitt iverksatt flere initiativ for å rydde opp, men det har av ulike grunner ikke vært mulig å finne en permanent løsning. NND fikk ansvaret for oppryddingen 01.01.2020 og oppryddingsarbeidet finansieres over statsbudsjettet.

 

Mer informasjon finner du i Prop. 195 S (2020-2021) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet – foreløpig utgave Kap. 907 Norsk nukleær dekommisjonering.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE