Vi genererte 2,27 tonn avfall pr innbygger i 2019

Utvikling i avfallsmengder og BNP (faste priser) fra 1995 til 2019.

Det politiske målet om at avfallsveksten ikke skal være større enn veksten i BNP ble ikke oppnådd i 2019, da veksten i BNP dette året var på under 1%. Og dersom avfallsveksten fordeles på landets innbyggere og det korrigeres for befolkningsvekst, utgjør den 60 kg pr innbygger fra 2018 til 2019.

Men det meste av denne økningen skyldes altså økt avfallsgenerering i bygge- og anleggsbransjen. I 2019 kommer 26% av avfallet fra denne bransjen og det er fraksjonene betong og tegl, blandet avfall og «andre materialer» (som hovedsakelig består av asfalt) som står for det meste av økningen.

Store endringer

Når det gjelder behandlingsformer det fra 2018 til 2019 en klar økning for materialgjenvinning og en like klar nedgang for forbrenning, fra 26 til 21% av totalmengden. Størst er utslaget for avfallskategorien «blandet avfall» som er oppført med en økning til materialgjenvinning på hele 320 000 tonn, og en nedgang på hele 563 000 tonn til forbrenning.

Ellers øker materialgjenvinningen for flere fraksjoner, verd å merke seg er mer enn en fordobling for våtorganisk avfall, fra 146 000 tonn i 2018 til 333 000 tonn i 2019. Også papp og papir har en stor økning fra 591 000 tonn i 2018 til 715 000 tonn i 2019. For metall går det derimot andre veien, her rapporteres det en materialgjenvinning i 2019 på 591 000 tonn, en stor nedgang fra 858 000 tonn i 2018.

Men er de korrekte?

Disse store utslagene etterlater noen spørsmålstegn, og Kretsløpet har spurt seniorrådgiver Camilla Skjerpen hos SSB om det er gjort noen definisjonsendringer på materialtypene. – Det har vi ikke gjort de siste årene. Og vi er usikre på årsaken til mer blandet avfall enn tidligere blir rapportert sendt til materialgjenvinning. Her trenger vi flere år før vi kan konkludere, dataene for 2019 er nemlig av flere årsaker noe dårligere enn vanlig. Vi fikk inn mindre data enn vanlig, og på grunn av koronasituasjonen ble det på våren bestemt at det ikke skulle sendes ut varsel om tvangsmulkt dette året. Det har ført til noe mer usikre data for denne statistikken. Vi har imidlertid utvidet datagrunnlaget til 2020-tallene og håper å få et bedre tallgrunnlag for avfallsregnskapet for det året, sier hun.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE