Voldsom vekst i genereringen av EE-avfall

En ny FN-rapport har beregnet mengden EE-avfall som ble generert i verden i 2019 til 53,6 millioner tonn, noe som i snitt tilsvarer 7,3 kg pr innbygger. Det er en vekst på 9,2 millioner tonn i løpet av de siste fem årene og ifølge rapporten blir mindre enn 20 % av alt  EE-avfall tatt hånd om på en forsvarlig måte.

 

Rapporten The Global E-waste Monitor 2020 inneholder mange tall. Her framgår at det var i Europa det ifjor ble generert mest EE-avfall pr hode, 16,4 kg i snitt. Men det var også her det kunne dokumenteres den klart største andelen til gjenvinning, 42,5 %. I Amerika (verdensdelen) ble det generert 13,3 kg pr innbygger, her var andelen til godkjent gjenvinning bare 9,3 %. I Afrika ble det generert bare 2,5 kg pr innbygger, men her er andelen til gjenvinning bare 0,9 %.

Andelen som leveres til dokumentert godkjent gjenvinning er bare 17,4 % på verdensbasis. Det betyr at mer enn 44 millioner tonn EE-avfall har en ukjent skjebne. Det betyr ikke at hele dette kvantumet skaper miljøproblemer, rapporten mener at i land med velutviklede avfallssystemer følger mye av EE-avfallet med i restavfallsstrømmen. Det antas også at uregistrert gjenbruk utgjør en betydelig mengde. Men det understrekes at den illegale eksporten fra høyinntektsland er betydelig, det anslås mellom 7 og 20 % av generert mengde. I land med lavere inntektsnivå mener rapporten at en vesentlig del av EE-avfallet blir tatt hånd om av «uformell sektor». Men dette skjer ifølge rapporten ofte på måter som kan forårsake alvorlige skader både på miljøet og de som står for denne virksomheten.

At så mye av EE-avfallet er ute av kontroll betyr også at store mengder farlige stoffer kan være på avveie. Ifølge rapporten dreier det seg blant annet om 50 tonn kvikksølv og hele 71 000 tonn bromerte flammehemmere.

Også betydelige økonomiske ressurser går ifølge rapporten tapt ved at de verdifulle råvarene i EE-avfallet ikke blir tatt hånd om. Den samlede verdien i alt generert EE-avfall er beregnet til 57 milliarder dollar. Siden bare 17,4% er dokumentert gjenvunnet betyr det at verdier for rundt 10 milliarder dollar blir tatt hånd om på det rapporten karakteriserer som «en miljøvennlig måte».

Ifølge rapporten øker mengden EE-avfall fortsatt med et par millioner tonn per år, og derfor forventer FN at mengdene vil øke til 74 millioner tonn i 2030. Årsaker til de økende volumene er høyere etterspørsel, kortere levetid for elektroniske gjenstander og manglende mulighet til å få tingene sine reparert, heter det.

Slik illustrerer rapporten The Global E-waste Monitor 2020 den sørgelige situasjonen for gjenvinning av EE-avfall.
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE