Anbefaler endrede krav til emballert matavfall

Miljødirektoratet anbefaler at forskriften endres slik at emballert matavfall som oppstår hos virksomheter kan utsorteres på annen måte enn ved kildesortering dersom avfallet ikke kan kildesorteres. Foto Daria Volkova/Unsplash

Miljødirektoratet foreslår å endre kravet om kildesortering av emballert matavfall fra virksomheter, slik at avfallet kan sorteres ved et senere ledd.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet anbefaler Miljødirektoratet endringer knyttet til kildesortering av husholdningslignende matavfall som er emballert, i avfallsforskriften kapittel 10a om utsortering og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper.

Anbefaler å følge dagens praksis

Direktoratet anbefaler at forskriften endres slik at emballert matavfall som oppstår hos virksomheter kan utsorteres på annen måte enn ved kildesortering dersom avfallet ut fra en avveining av miljøhensyn, økonomiske forhold eller beste tilgjengelig teknikk ikke kan kildesorteres. Emballert matavfall som ikke kildesorteres, må leveres til et anlegg som skiller mat og emballasje, og som materialgjenvinner matavfallet. Dette følger i stor grad dagens praksis der noe emballert matavfall kildesorteres i butikk (f.eks. frukt og brød), mens emballert matavfall som er vanskeligere å kildesortere (f.eks. rekesalat, yoghurtbeger og melk) leveres slik at matavfall skilles fra emballasjen ved et anlegg.

Emballasjen som sorteres ut fra matavfallet skal forberedes til ombruk eller materialgjenvinnes så langt det er rimelig ut fra en avveining av miljøhensyn, økonomiske forhold eller beste tilgjengelige teknikk. Med rimelig mener vi at vi kun stiller krav til at emballasjen skal materialgjenvinnes dersom det kan rettferdiggjøres ut fra en avveining av de nevnte hensynene.

Matavfall uten emballasje som oppstår hos virksomheter, kan sorteres sammen med det emballerte matavfallet.

Basert på en samlet vurdering

Anbefalingen er basert på en vurdering av kostnader for virksomhetene som genererer slikt avfall og praktiske utfordringer ved å gjennomføre et krav om kildesortering, vurdert opp mot potensialet for økt utsortering og materialgjenvinning av matavfallet og emballasjeavfallet.

Andre vurderte alternativer

Miljødirektoratet har også vurdert å opprettholde forskriftskravet om at emballert matavfall må avemballeres i virksomheten hvor det oppstår, eller at avfallet kan avemballeres sentralt forutsatt at metoden sikrer at både matavfall og alle typer emballasjeavfall materialgjenvinnes. Direktoratet vurderer at kostnadene er for høye ved førstnevnte regulering, og at det ikke er teknologi på plass i Norge per i dag for sistnevnte.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE