Avdekket ulovlig eksport av plastavfall

Miljødirektoratet avdekket at plastavfall ble sendt ut av landet uten at eksportør kunne dokumentere at avfallet var fritt for miljøgifter og forurensing. Blant annet ble plastavfall sendt ut av landet uten at eksportør kunne dokumentere at avfallet var fritt for miljøgifter og forurensning. Foto Miljødirektoratet.

8 av 11 kontrollerte virksomheter utførte ulovlig eksport av plastavfall, viser Miljødirektoratets tilsyn.

Plast på avveier er et stort globalt miljøproblem, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

– Vi ser alvorlig på at vi avdekket så mange tilfeller av ulovlig eksport av plastavfall. Plast som ikke får forsvarlig behandling i anlegg, kan i verste fall havne i naturen og bidra til økt forsøpling og forurensning i landene som får avfallet. Dette kan utgjøre en fare for både folks helse og for miljøet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i pressemeldingen.

Eksporterte plastavfall som ikke er i tråd med regelverket

I samarbeid med Tolletaten har Miljødirektoratet sjekket 11 norske virksomheter som eksporterer grønnlistet plastavfall. Dette er utsortert avfall som er lett å gjenvinne og som er tilnærmet fritt for forurensning og ikke inneholder miljøgifter. Det trengs ikke tillatelse fra Miljødirektoratet for å eksportere denne typen avfall.

Flere hadde eksportert plastavfall som ikke er i tråd med regelverket, og som derfor var ulovlig.

Blant annet ble plastavfall sendt ut av landet uten at eksportør kunne dokumentere at avfallet var fritt for miljøgifter og forurensning. De manglet god nok kjennskap til mottaker av avfallet, blant annet om mottaker kan gjenvinne avfallet på en forsvarlig måte.

Ødelegger for de seriøse aktørene

Eksporten var allerede gjennomført da Miljødirektoratet avdekket disse ulovlige tilfellene. Avfallet ble sendt til land i Europa, Afrika og Asia. Miljødirektoratet er kjent med at noen av disse mottakerne i Europa har vært involvert i ulovlig eksport tidligere.

Miljødirektoratet samarbeider med Tolletaten og myndigheter i andre land for å avdekke ulovlig eksport av avfall. Det kan være mye penger å tjene på å omgå regelverket og ikke behandle avfall på rett måte.

I Europa er det tidligere avdekket tilfeller hvor organiserte kriminelle nettverk opererer sammen om slik miljøkriminalitet. Plastavfall er en internasjonal handelsvare, og Miljødirektoratet frykter at organisert kriminalitet også er involvert i eksport av plastavfall.

– Mye av plastavfallet inneholder ressurser som kan utnyttes og brukes i nye produkter og dermed inngå i den sirkulære økonomien.  De aktørene som driv med ulovlig eksport- og handel med plastavfall, ødelegger for de seriøse virksomhetene som følger regelverket og som driver lovlig, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Regelverket for eksport av avfall

Import og eksport av avfall er omfattet av flere internasjonale avtaler og regelverk. I Norge er det kapittelet til avfallsforskrift 13 som gjennomfører EUs grensekryssforordning.

Baselkonvensjonen regulerer internasjonal handel med avfall og hvordan eksport av avfall skal foregå. Dette regelverket stiller også i flere tilfeller strengere krav til visse avfallstyper og til hvilke land slikt avfall kan gå til.

Eksportør har alltid en selvstendig plikt til å sette seg inn i gjeldende regelverk og ta alle nødvendige grep for å sikre at avfallet de sender fra seg, ikke er til skade for helse og miljø. Dette gjelder fra sendingen starter til endelig behandling.

Miljødirektoratets oppfølging

– Virksomhetene plikter å rette opp de bruddene vi har påpekt. Vi følger opp for at de etterlever miljøregelverket. Miljødirektoratet vil fortsette med å føre tilsyn med eksport av plastavfall i samarbeid med myndigheter i Norge og andre land, seier Ellen Hambro.

Miljødirektoratet gir veiledning om regelverket rundt eksport og import av avfall på nettsidene sine. Direktoratet arrangerer i tillegg årlig bransjeseminar for eksportører og importører av avfall, der de informerer om siste nytt knyttet til dette temaet. Dette er en viktig møteplass for dialog mellom bransjen og myndighetene og hvor bransjen kan stille spørsmål til oss om forhold rundt regelverket og tolkingen av det, skriver Miljødirektoratet.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE