Europeisk gjenvinningsindustri advarer mot eksportrestriksjoner

K +

Den europeiske paraplyorganisasjonen EuRIC har sendt brev til EU-kommisjonen og -parlamentet med en kraftig advarsel om effektene av restriksjonene på eksport av råvarer i den kommende avfallsforordningen (Waste Shipment Regulations). Dette kan hindre overgangen til sirkulær økonomi, heter det.

Det er dermed 300 europeiske nasjonale organisasjoner og selskaper fra gjenvinningsindustrien som advarer mot «de potensielt katastrofale effektene av en generell restriksjon på eksport av råmaterialer fra resirkulering (RMR)». RMR er for tiden kategorisert som ikke-farlig avfall i henhold til EU-lovgivningen og vil derfor bli påvirket av enhver forskrift som gir et generelt forbud mot avfall. Men RMR er ikke avfall, men høykvalitetsvarer med et grønt karbonavtrykk. De er materialer utvunnet fra gamle produkter som brukes til å lage nye, og er som sådan en viktig komponent i Europas og det internasjonale samfunnets sirkulære økonomi», heter det i brevet som er adressert til lederne av EU-kommisjonen, Europaparlamentet og det slovenske formannskapet i rådet. I brevet tas det til orde for et klart skille i det juridiske regimet mellom «problematiske avfallsstrømmer» og RMR som oppfyller kvalitetsspesifikasjonene.

Det understrekes samtidig at europeiske gjenvinnere fullt ut støtter restriksjoner på eksport av ubehandlet avfall, som elektronisk avfall og utrangerte biler, til steder som mangler infrastruktur for riktig behandling. Men RMR som kan brukes til å erstatte jomfruelige råvarer bør ikke underlegges tilsvarende eksportrestriksjoner.

– Det vil resultere i et massivt tap av grønne arbeidsplasser og sette en varig brems på veksten til en av de mest dynamiske næringene i Europa, uten miljøgevinster. Når dette kombineres med uhindret import av jomfruelige råvarer til Europa, vil konkurranseevnen til RMR falle, og dermed vil insentivet til å samle inn, resirkulere og investere på riktig måte gå tapt, noe som setter muligheten til å nå de vedtatte gjenvinningsmålene i fare, understreker Cinzia Vezzosi, president i EuRIC.
I brevet slås det også fast at bare 12 % av råvarene som brukes i dag kommer fra gjenvinning, EUs industri er dermed fortsatt stort sett lineær. For å komme videre på veien mot en sirkulær til sirkulær, oppfordres EU i brevet til å sikre at:

  1. Eksportrestriksjoner forutsatt i den reviderte WSR retter seg utelukkende mot problematiske avfallsstrømmer. En «one-size-fits-all»-løsning, der det ikke skilles mellom ubehandlede problematiske avfallsstrømmer og RMR som kan brukes direkte i sirkulære verdikjeder, vil stride mot selve målene for EUs grønne giv.
  2. En fri og rettferdig handel med RMR må opprettholdes: Å begrense eksporten av råvarer som oppfyller kvalitetsspesifikasjonene vil ha betydelig innvirkning på konkurranseevnen til den europeiske gjenvinningsindustrien.
  3. Et stabilt lovverk med en riktig klassifisering for RMR og insentiver er implementert for å belønne miljøfordelene ved sirkulære materialer og pålegge bruken av dem i produkter.
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE