– Fornuftig med en utsettelse

K +

POSITIV: Hans Petter Karlsen leder 720 ansatte i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune. Han mener det er fornuftig av departementet å gå en runde til med den sirkulære strategien.

Ikke alle er like skuffet over at Klima- og miljødepartementet har utsatt den lenge varslede strategien for sirkulær økonomi. Direktør Hans Petter Karlsen i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo mener det er bra at man vil gå grundigere til verks.

 

– Jeg mener det var fornuftig med en utsettelse. Det er behov for en strategi som viser retning for norsk næringsliv og offentlig sektor for de neste 10 årene, og ikke en utvidet avfallsstrategi, sier han.

I hans etat har de satt seg grundig inn i problemstillingen og levert et fyldig notat med innspill til departementet. – Det faggrunnlaget som Deloitte la fram i sommer (omtalt på kretslopet.no 9.september) er et godt grunnlag, men det har samtidig åpenbare svakheter. Jeg savner særlig en omtale av offentlig sektors rolle. Oslo kommune er landets nest største innkjøper, vi planlegger byutvikling for de neste 20 årene og er vertskommune for et omfattende og variert næringsliv. Og kommunen har tatt mål av seg til å være en pådriver, en tilrettelegger og en utøver i den sirkulære økonomien. Et slikt perspektiv må innarbeides i strategien, sier Karlsen.

 

Han er også kritisk til at Deloitte-rapporten har nøyd seg med å analysere utvalgte bransjer. – Det er en metodisk svakhet å gjennomføre en bransjeanalyse for potensialet for sirkulær økonomi. De ulike bransjer påvirker hverandres muligheter til å etablere sirkulære løsninger, se bare på omtalen av byggenæringen og byggevarehandelen. Jeg mener det er et behov for en tydeligere gjennomgang av virkemidler og tiltak tidlig i verdikjeden, og mener utredningene i for stor grad vektlegger avfallsfasen, oppsummerer han.

Men det betyr ikke at Karlsen mener at alt av regelverksendringer bør settes på vent. – Det som haster er å få på plass regulering av nytt produsentansvar og en forskrift om utsortering av mat-, hage- og plastavfall. Men til det trenger vi ikke en sirkulær økonomistrategi, avslutter han.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE