Forskriften om utsortering av mat- og plastavfall trer i kraft ved årsskiftet

FERSK NYHET: Statssekretær Aleksander Øren Heen sa at nyheten om forskriften var så fersk at han ikke hadde fått den med i sitt manus, men måtte referere etter hukommelsen. Foto: Skjermdump fra konferansen.

Etter et svært langt svangerskap er forskriften som krever utsortering av matavfall og plast fra husholdningsavfallet nå vedtatt. Denne nyheten kom statssekretær Aleksander Øren Heen fra Klima- og miljødepartementet med på Sirkulærkonferansen 7. juni.

Forskriften skal tre i kraft fra kommende årsskiftet, altså om snaue syv måneder. Men fristene for å oppnå de tallfestede gjenvinningskravene blir noe romsligere. – Kravet om at 55 % av matavfallet materialgjenvinnes skal oppnås innen 2025, og for gjenvinning av 50% plast gis frist til 2028, sa Øren Heen.

Disse fristene framgår riktig nok ikke av pressemeldingen som ble lagt ut på regjeringen.no umiddelbart etter Øren Heens innlegg. Her står det bare at de nye kravene anslåes å øke materialgjenvinningen av plast fra 23 % i 2016 til 52 % i 2035. For mat- og hageavfall anslås forskriften å øke materialgjenvinningen fra dagens 47 % til 71 % i 2035.

Kravet om utsortering nedfeller seg i et nytt kapittel (10A) i Forurensningslovens avfallsforskrift. Noen timer etter Øren Heens offentliggjøring ble dette lagt ut på  lovdata.no.  Her framgår det under paragrafen «Plikter for kommunene» at mengden utsortert matavfall skal være 55% fra og med 2025, 60 % fra og med 2030 og 70 % fra og med 2035. Tilsvarende andel for total mengde plastavfall som kan materialgjenvinnes er 50 % fra og med 2028, 60 % fra og med 2030 og 70 % fra og med 2035.

Utsorteringsplikten gjelder også for virksomheter som genererer husholdningslignende avfall, men her stilles iikke noe krav til oppnådd andel. Det samme gjelder virksomheter som bruker landbruksplast. Videre skal behandlingsanlegg og eksportører sørge for at utsortert avfall faktisk blir materialgjenvunnet. Men her finnes en unntaksbestemmelse. Dersom deler av avfallet ut fra en avveining av miljøhensyn, ressurshensyn eller beste tilgjengelige teknikk er uegnet for materialgjenvinning, gjelder ikke kravet om materialgjenvinning for disse delene, er formuleringen her.

Det framgår også i pressemeldingen fra KLD at det er vedtatt endringer i emballasjeregelverket som trer i kraft straks. Disse utdypes ikke, utover at Øren Heen sier at 70 % av all emballasje skal materialgjenvinnes innen 2030.

Avfallsbransjen har etterlyst denne forskriften lenge, og så sent som 30.mai sendte Avfall Norges direktør Cecilie Lind brev til Klima- og miljødepartementet. Her ba hun om en avklaring om tidspunkt for ikrafttredelse. Og det fikk hun altså, en drøy uke senere.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE