Ny veileder om forbrenning av avfall

Nå foreligger ny veileder fra Miljødirektoratet til avfallsforskriften kapittel 10 om forbrenning av avfall.

Regelverket gjelder for avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg.

Miljødirektoratets veileder om forbrenning av avfall tar blant annet for seg.

  • hvilke forbrenningsanlegg som omfattes av avfallsforskriften kapittel 10
  • tillatelse etter forurensningsloven
  • utslippsgrenser og målinger
  • særskilte utslippsgrenser og krav til målinger for anlegg som er omfattet av Bat-konklusjoner for avfallsforbrenning

Forbrenning av avfall: Veileder om avfallsforskriften kapittel 10

Anlegg som forbrenner avfall, trenger tillatelse etter forurensningsloven. Formålet er å sikre at forbrenning av avfall skjer forsvarlig slik at skadevirkninger på miljøet og menneskers helse forebygges og reduseres så langt det er mulig.

Forbrenning av avfall får nye krav

Regelverket for avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg ble noe endret i 2023.

Klima- og miljødepartementet har fastsatt endring i avfallsforskriften kapittel 10 om forbrenning av avfall og informere nå om dette i en nyhetsmelding.

EU vedtok i 2019 nye konklusjoner for beste tilgjengelige teknikker (Best available technique, Bat) for avfallsforbrenning under industriutslippsdirektivet (direktiv 2010/75/EU). Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nye utslippsgrenser og krav til målinger

For avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg som omfattes av virkeområdet for Bat-konklusjonen, er det nå fastsatt utslippsgrenser og krav til målinger i ny del X i avfallsforskriften kapittel 10.

For anleggene som omfattes, gjelder disse kravene – i tillegg til kravene i forskriftskapitlet ellers – fra 3. desember 2023.

Det er også gjort noen mindre endringer ellers i forskriftskapitlet.

Det opplyser Miljødirektoratet.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE