Plastpellets-tap skal forebygges med nytt EU-regelverk

Europakommisjonen foreslår en ny forordning som skal hindre mikroplastforurensning fra plastpellets. Høringsfristen er utsatt til 14. desember.

Forslaget innebærer nye krav for å sikre trygg og bærekraftig håndtering av plastpellets gjennom hele verdikjeden. Forslaget omfatter både transportører av plastpellets og markedsaktører som håndterer mer enn fem tonn pellets årlig.

Aktørene må ta nødvendige forhåndsregler for å forhindre tap av plastpellets, og dersom utslipp skjer vil aktøren være ansvarlig for å igangsette tiltak for å begrense spredning og sørge for opprydding.

Forslaget inkluderer:

Beste håndteringspraksis: Avhengig av størrelsen på installasjonen eller transportaktiviteten, vil aktørene måtte følge «beste håndteringspraksis».

Obligatorisk sertifisering og egenerklæringer: Alle aktører må ha en risikovurderingsplan for hvert anlegg. Samsvar må bekreftes gjennom et sertifikat utstedt av en uavhengig tredjepart (gjelder større aktører) eller gjennom egenerklæring.

Harmonisert metodikk for å estimere tap: For å hjelpe aktører med å overvåke tap av pellets, vil en harmonisert metodikk bli utviklet.

Færre krav til mindre aktører: Siden forsyningskjeden for pellets har en stor andel små og mellomstore bedrifter, vil lettere krav gjelde spesielt for småaktører.

Forslaget er en del av EUs handlingsplan for nullforurensning (Zero Pollution Action Plan) hvor det er satt et mål om å redusere utslipp av mikroplast til miljøet med 30 prosent innen 2030.

Kommisjonsforslaget går nå videre til behandling i Europaparlamentet og Rådet. Alle aktører vil måtte oppfylle kravene i forordningen innen 18 måneder etter at den trer i kraft. Det melder Miljødirektoratet.

Formålet med denne høringen er både å informere om kommende regelverk, og at norske myndigheter får bredere grunnlag for å vurdere konsekvenser av Europakommisjonens forslag.

Miljødirektoratet ønsker innspill på forslaget innen 14. desember 2023.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE