Produsenter av emballasje får større ansvar

Forslaget tydeliggjør og presiserer plikten som produsentene har til å dekke nødvendige kostnader for separat innsamling med påfølgende håndtering av emballasjeavfallet. Plikten inkluderer en forholdsmessig andel av de nødvendige kostnadene der separat innsamling av en materialtype, for eksempel drikkekartong, skjer sammen med avfall som ikke inngår i produsentansvaret, som aviser og magasiner, og ved utsortering av emballasjeavfall ved sentralsortering av restavfall. Foto Clay Banks / Unsplash

Nedre grense for produsentens plikt til medlemskap i et produsentansvarsselskap fjernes, og mange flere blir omfattet av plikten.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet anbefaler Miljødirektoratet endringer i regelverk for emballasje i avfallsforskriften kapittel 6 og 7 i tråd med Miljødirektoratets anbefalinger for emballasje beskrevet i rapporten «Videreutvikling av produsentansvaret i Norge», heter det i en nyhetsmelding fra direktoratet.

Endringene vil effektivisere og styrke produsentansvaret for emballasje. Strukturen i avfallsforskriften kapittel 7 om emballasje endres, slik at pliktene for de ulike pliktsubjektene samles i separate deler.

Produsenter av drikkevareemballasje er underlagt de samme forpliktelsene som produsentene av all annen emballasje, og endringene i kapittel 6 om retursystem for drikkevareemballasje tilsvarer anbefalte endringer i kapittel 7.

Flere produsenter får utvidet produsentansvar 

I tråd med EUs emballasjedirektiv fjernes den nedre grensen på 1000 kg per emballasjemateriale for plikt til medlemskap i et produsentansvarsselskap for emballasje. Dette innebærer at mange flere produsenter får plikt til medlemskap i godkjent produsentansvarsselskap. Miljødirektoratet anbefaler at begrepet produsentansvarsselskap erstatter dagens begrep returselskap for å redusere misforståelser.

For å lette den administrative byrden på de minste produsentene innføres det en forenklet rapporteringsplikt, slik at mindre produsenter får svært forenklede plikter.

Definisjonene av produsent er foreslått endret. Definisjonen er innholdsmessig i samsvar med ordlyden i EU-kommisjonens forslag til ny emballasjeforordning. Den klargjør hvem som har pliktene og vil også bidra til at antall gratispassasjerer reduseres.

Dette innebærer at pakkere og fyllere av emballasje ikke lengre defineres som produsenter og derfor ikke lenger får plikt om å være medlem i et godkjent produsentansvarsselskap. Pakkere og fyllere vil imidlertid fortsatt ha plikt til avfallsforebygging og dokumentasjon.

Samlet vil disse endringene økte antall produsenter som omfattes av regelverket.

Miljødirektoratet anbefaler å innføre overtredelsesgebyr for brudd på plikten til å være medlem i et godkjent produsentansvarsselskap. Dette kan virke forebyggende og er en forholdsmessig reaksjon på brudd på denne plikten.

Minimumskravene til produsentansvarsordninger og forslag til emballasjeforordning

Forskriftsendringene presiserer minimumskravene til utvidet produsentansvar i EUs rammedirektiv om avfall. Miljødirektoratet har også sett hen til EU-kommisjonens forslag til emballasjeforordning fra 30. november 2022.

Miljødirektoratet foreslår også en mindre endring som gjennomfører krav i EUs direktiv om plastprodukter om rapportering på innblanding av materialgjenvunnet plast i engangs drikkeflasker av plast.

Produsenten skal dekke nødvendige kostnader

Forslaget tydeliggjør og presiserer plikten som produsentene har til å dekke nødvendige kostnader for separat innsamling med påfølgende håndtering av emballasjeavfallet. Plikten inkluderer en forholdsmessig andel av de nødvendige kostnadene der separat innsamling av en materialtype, for eksempel drikkekartong, skjer sammen med avfall som ikke inngår i produsentansvaret, som aviser og magasiner, og ved utsortering av emballasjeavfall ved sentralsortering av restavfall.

Kostnadene forbundet med emballasjeavfall som ikke sorteres ut og dermed blir en del av restavfallet, skal ikke dekkes av produsentene.

Produsentansvarsselskap skal være uavhengig av behandlingsanlegg og ikke utbetale utbytte

Miljødirektoratet anbefaler innføring av krav om at produsentansvarsselskapene/retursystemene skal være uten økonomiske formål og derfor ikke betale ut utbytte av overskudd. Direktoratet anbefaler også at det skal være et organisatorisk skille mellom produsentansvarsselskapet og eventuelle behandlingsanlegg.

Flere plikter på produsenten

Flere av pliktene som i dagens forskrift ligger på returselskapet legges på produsenten. Dette gir produsenten et tydelig ansvar for plikt til separat innsamling med påfølgende avfallshåndtering, materialgjenvinning og rapportering til myndighetene. Plikten skal ivaretas av produsentansvarsselskap/retursystem slik som i dag, og vil derfor ha liten praktisk konsekvens.

Vil vurdere forslaget

Klima- og miljødepartementet vil nå vurdere direktoratets forslag før de gir Miljødirektoratet oppdrag om høring. Forslaget vil sendes på høring etter det.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE