Store mangler ved sortering og behandling av EE-avfall

TILSYN: Om lag halvparten av virksomhetene i landet fikk tilsyn da statsforvalteren i 2021 gjennomførte tilsynsaksjon hos metallmottak og behandlingsanlegg for metall og EE-avfall.

Det ble avdekket brudd hos 74 % av de kontrollerte virksomhetene da Statsforvalteren og Miljødirektoratet gjennomførte en landsdekkende tilsynsaksjon med 34 tilsyn hos metallmottak, fragmenteringsanlegg og behandlingsanlegg for EE- og metallavfall høsten 2021.

Tema for tilsynene var hvordan disse virksomhetene overholder pliktene til mottakskontroll og behandling av EE-avfall knyttet til inn-/ut-registrering av EE-avfall, sortering, riktig miljøsanering (behandling) og rapportering av mengde gjenvunnet avfall. I tillegg ble det kontrollert om anleggene fulgte kravene om rett klassifisering knyttet til å bestemme om restfraksjon fra fragmenteringsanlegg er farlig avfall, og om dette blir levert og deklarert i tråd med regelverket. Det opplyser Miljødirektoratet.

Det ble avdekket brudd hos 74 % av de kontrollerte virksomhetene. Virksomheter med brudd på regelverket plikter å rette dem og drive i tråd med regelverket. Statsforvalterne følger opp bruddene mot virksomhetene som er kontrollert.

Aksjonen er en del av arbeidet for å hindre at EE-avfall håndteres ulovlig og havner på avveier. EE avfall skal leveres til anlegg med tillatelse til å ta imot denne type avfall eller til kommunale mottaksanlegg. I aksjonen ble det ført tilsyn med hvordan slike anlegg kontrollerer avfallet som de mottar og behandler.

Resultatene viser at 36 prosent av de kontrollerte anleggene ikke har systemer for å sjekke hva de mottar av EE-avfall, og mange mangler kunnskap om hva som skal regnes som EE-avfall.

Behov for tilsyn

– Vi fant i våre tilsyn at mange anlegg ikke sorterer ut for eksempel transformatorer, elektromotor, el-sykler, el-rullestoler, dreiebenk og større gjenstander som elektriske garasjeporter eller boremaskiner fra metallavfall. EE-avfall kan inneholde komponenter med farlige stoffer som uten forsvarlig håndtering og behandling kan bidra til å forurense miljøet. Det er derfor viktig at slikt EE-avfall sorteres ut og behandles separat, slik at farlige stoffer behandles på en trygg måte før resten av avfallet går til materialgjenvinning. Aksjonen viser at det er behov for å følge opp virksomhetene og sørge for at de øker kunnskapen om hva som skal regnes som EE-avfall, slik at det blir sortert ut riktig, sier fungerende seksjonsleder i Miljødirektoratet, Henning Gøhtesen.

Mange brudd på regler om miljøsanering

Statsforvalteren kontrollerte om anleggene miljøsanerer EE-avfallet forsvarlig. Miljøsanering innebærer at materialer, blandinger og komponenter i EE-avfallet skal fjernes før det går til videre behandling i gjenvinningsanlegg. Av de kontrollerte virksomhetene hadde nesten halvparten brudd på regelverket som gjelder miljøsanering. Flere tilsyn avdekket at det er feiltolkninger i bransjen om hva som er tilstrekkelig miljøsanering. Dette er plikter i avfallsforskriften, og vi forventer at virksomhetene gjør dette på riktig måte, skriver Miljødirektoratet.

Alle anleggene hvor vi avdekket brudd på regelverket, plikter snarest mulig å rette bruddene slik at virksomhetene driver i tråd med regelverket. Statsforvalterne vil følge opp dette mot virksomhetene som er kontrollert. Det vil også kunne være aktuelt med nye tilsyn i tiden fremover.

I tillegg vil Miljødirektoratet ha møter med bransjeorganisasjoner for at de kan bidra til å øke kunnskapsnivået hos sine medlemsvirksomheter om hva som skal regnes som EE-avfall, og avklare hva som er tilstrekkelig miljøsanering og behandling av det farlige avfallet, skriver Miljødirektoratet.

Tilsynsrapporten finner du her.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE